Manja slova Veća slova RSSVodici

01.11.2006.

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

I OSNOVNI PODACI UPRAVE ZA VODE

Sjedište Uprave za vode RCG je u Podgorici, Rimski trg br.46, 81000 Podgorica
tel: +381 81 234-305; +381 81 482-270
e- mail: upravazavode@mn.yu
fax: +381 81 234-306

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

Postupajući u skladu sa načelima slobode informisanja, jednakih uslova za ostvarivanje prava otvorenosti i javnosti rada i hitnosti postupka, Uprava za vode daje pregled informacija u svom posjedu:

1. Javne evidencije
-djelovodnik;
-upisnik prvostepenog upravnog postupka;
-knjiga putnih naloga;
-evidencija izdatih rješenja za korišćenje voda;
-evidencija izdatih rješenja za zaštitu voda od zagađivanja;
-evidencija izdatih rješenja za izvađeni materijal iz vodotoka;
-evidencija izdatih rješenja za korišćenje vodoprivrednih objekata;

2

01.11.2006.

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za pristup informaciji...Download

01.11.2006.

UPUTSTVO ZA POPUNU OBRASCA ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI

Upisati osnovne podatke o dokumentu ili javnoj evidenciji kojem-kojoj se pristup traži (naziv, broj i datum pod kojim je evidentiran, naziv autora-donosioca, karakteristični sadržaj, vrijeme sačinjavanja i sl.)

Zaokruživanjem broja odrediti da li se traži pristup čitavom dokumentu ili dijelu dokumenta.Ukoliko se pristup traži u dijelu dokumenta precizirati ili opisati dio kojem se pristup traži.

Zaokružiti broj i tačku ispred načina na koji se želi ostvariti pristup dokumentu.

Zaokružiti slovo i tačku ispred načina na koji se traži dostava kopije ili prepisa dokumenta.

Lica sa invaliditetom shodno svojim potrebama upisuju način i oblik u kojem traže da im se dokument dostavi.

Pod Napomenom nije obavezan upis podataka. Međutim, u ovom dijelu zahtjeva može se dodatno opisati traženi dokument ili njegov dio, ukazati na potrebu hitnog postupanja po zahtjevu (član 16 stav 2) ili na ostvarivanje pristupa dokumentu u slučajevima predviđenim članom 10 Zakona