Manja slova Veća slova RSS
>

UPUTSTVO ZA POPUNU OBRASCA ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI

Datum objave: 01.11.2006 10:14 | Autor: Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave za vode

Ispis Štampaj stranicu


Upisati osnovne podatke o dokumentu ili javnoj evidenciji kojem-kojoj se pristup traži (naziv, broj i datum pod kojim je evidentiran, naziv autora-donosioca, karakteristični sadržaj, vrijeme sačinjavanja i sl.)

Zaokruživanjem broja odrediti da li se traži pristup čitavom dokumentu ili dijelu dokumenta.Ukoliko se pristup traži u dijelu dokumenta precizirati ili opisati dio kojem se pristup traži.

Zaokružiti broj i tačku ispred načina na koji se želi ostvariti pristup dokumentu.

Zaokružiti slovo i tačku ispred načina na koji se traži dostava kopije ili prepisa dokumenta.

Lica sa invaliditetom shodno svojim potrebama upisuju način i oblik u kojem traže da im se dokument dostavi.

Pod Napomenom nije obavezan upis podataka. Međutim, u ovom dijelu zahtjeva može se dodatno opisati traženi dokument ili njegov dio, ukazati na potrebu hitnog postupanja po zahtjevu (član 16 stav 2) ili na ostvarivanje pristupa dokumentu u slučajevima predviđenim članom 10 Zakona.


Upisati tačne podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv firme i sjedište, odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika, adresu, kontakt telefon).NAPOMENA: Podnosilac snosi stvarne troškove postupka, uključujući i troškove dostave, tako da o tome treba voditi računa prilikom određivanja načina dostave npr. kurirom.