Manja slova Veća slova RSS
>

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

Datum objave: 01.11.2006 10:16 | Autor: Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave za vode

Ispis Štampaj stranicu


VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

I OSNOVNI PODACI UPRAVE ZA VODE

Sjedište Uprave za vode RCG je u Podgorici, Rimski trg br.46, 81000 Podgorica
tel: +381 81 234-305; +381 81 482-270
e- mail: upravazavode@mn.yu
fax: +381 81 234-306

II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

Postupajući u skladu sa načelima slobode informisanja, jednakih uslova za ostvarivanje prava otvorenosti i javnosti rada i hitnosti postupka, Uprava za vode daje pregled informacija u svom posjedu:

1. Javne evidencije
-djelovodnik;
-upisnik prvostepenog upravnog postupka;
-knjiga putnih naloga;
-evidencija izdatih rješenja za korišćenje voda;
-evidencija izdatih rješenja za zaštitu voda od zagađivanja;
-evidencija izdatih rješenja za izvađeni materijal iz vodotoka;
-evidencija izdatih rješenja za korišćenje vodoprivrednih objekata;

2. Normativna akta
-Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

3. Analize, informacije, izvještaji, elaborati i dr.
-analize i informacije;
-materijali usvojeni na sjednici Vlade RCG čiji je obrađivač ili predlagač ova Uprava;

5. Pojedinačni akti
-rješenje u prvostepenom postupku;
-rješenje o obrazovanju komisije, odnosno drugih radnih tijela;


4. Finansije
-Budžet Uprave za vode;
-Završni račun budžeta Uprave za vode;
-Dokumenta o javnim nabavkama;
-Dokumentacija o osnovnim sredstvima i opremi;
-Dokumentacija o donacijama.

5.Podaci o zaposlenima
-radne knjižice;
-uvjerenje o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti;
-rješenja o zasnivanju radnog odnosa;
-rješenja o zaradama;
-rješenja o naknadama zarada i drugim primanjima;
-rješenja o godišnjem odmoru;
-rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti;

Napomena: Član 9 stav 1 tačka 6 alineja 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, utvrđeno je da se pristup informacijama ograničava ukoliko se njihovim objavljivanjem značajno ugrožava privatnost i druga lična prava pojedinca.

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

1. Pokretanje postupka
-postupak se pokreće pismenim zahtjevom
-na zahtjev se ne plaća administrativna taksa
-zahtjev treba da sadrži:
osnovne podatke o traženoj informaciji
način na koji se želi ostvariti pristup informaciji
podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime, prebivalište ili boravište)
naziv firme i sjedište, odnosno zastupnika ili punomoćnika
-zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu ili u slobodnoj formi
-obrazac zahtjeva može se dobiti u Upravi za vode, a isti se nalazi i na web site-u Uprave za vode.

2. Način podnošenja zahtjeva

-neposredno na arhivi
-putem pošte na adresu: Uprava za vode; Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
-putem e-mail: upravazavode@mn.yu
- na fax: +381 81 234-306

3. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

Pristup informaciji može se ostvariti:
-neposrednim uvidom u informaciju u prostorijama Uprave za vode
-prepisivanjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Uprave
-prepisivanjem, fotokopiranjem ili prevođenjem informacije od strane Uprave i dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva
- neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.


4. Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

-Po zahtjevu za pristup informaciji Uprava za vode će donijeti rješenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati.
-Protiv akta prvostepenog organa vlasti o zahtjevu za pristup informaciji može se izjaviti žalba organu vlasti koji vrši nadzor nad radom prvostepenog organa- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
-Pristup informaciji se ostvaruje u roku od 3 dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate troškova postupka ukoliko su isti određeni rješenjem.

5. Troškovi postupka

-troškove postupka snosi lice koje traži pristup informaciji a odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja tražene informacije:
-troškovi postupka se plaćaju prije izvršenja rješenja
-invalidna lica ne plaćaju troškove postupka
-troškovi postupka plaćaju se u korist budžeta Republike Crne Gore na račun br:
907-0000000083001-19

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

-Lice ovlašćeno u prvostepenom postupku za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama je direktor Uprave za vode.
-Organ za rješavanje po žalbama u drugostepenom postupku je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

V OBJAVLJIVANJE VODIČA

Ovaj vodič je objavljen na oglasnoj tabli i na web site Uprave za vode.

D I R E K T O R,
Zoran Janković