Manja slova Veća slova RSSVijesti

12.07.2011.

POZIV br.03/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode Crne Gore, objavljuje: P O Z I V br. 03/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

02.05.2011.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 34 stav 1 Zakona o koncesijama (»Službeni list CG«, broj 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 31. marta 2011.godine, donijela je sljedeće Odluke

29.11.2010.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak)

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade CG broj: 03-8414 od 21.oktobra 2010.god., Uprava za vode objavljuje JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak)

15.10.2010.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade CG broj: 03-7897 od 30.09.2010.god., Uprava za vode objavljuje javni oglas za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

30.09.2010.

Obavještenje: Koncesioni akt za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje voda

Vlada CG na sjednici od 23.09.2010.god. usvojila je Koncesioni akt za davanje koncesija odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

02.08.2010.

Poziv za javnu raspravu - Koncesioni akt za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa

Uprava za vode Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), i upućuje javni poziv

02.08.2010.

Poziv za javnu raspravu - Koncesioni akt za davanje koncesija za flaširanje voda

Uprava za vode Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i upućuje javni poziv

21.04.2010.

PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak) I FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE ZA 2010.GODINU SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE

Zakon o koncesijama (“Službeni list CG”,br.8/09), Zakon o vodama (“Službeni list RCG”,br.27/07), Zakon o finansiranju upravljanja vodama (“Službeni list CG”, br.65/08), Uredba o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije („Službeni list CG“,br.67/09),Odluka o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda („Službeni list CG“, br.29/09)...

23.03.2010.

Saopštenje: Poziv na javnu raspravu o Nacrtu plana davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.god.

Uprava za vode Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt plana davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.godinu i upućuje Javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu plana davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.godinu i da svoje komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt plana dostave Upravi za vode u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:“Bulevar Revolucije“ br.24, Podgorica, tel: 020 224 593; fax: 020 224 594 ili e-mail: upravazavode@gov.me

23.03.2009.

Nacrt Plana davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.godinu

Plan davanja koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) i flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe za 2010.godinu odnosi u pogledu opisa predmetnih koncesija, lokacija na kojima se može vršiti koncesiona djelatnost i rokovima za objavljivanje javnih oglasa za davanje koncesija