Manja slova Veća slova RSSVijesti

23.08.2014.

Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i otkup viška materijala iz vodotoka Morače u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara

Na osnovu člana 93 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, br. 27/07, „Službeni list CG“, br.32/11, 47/11), Uprava za vode objavljuje Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i otkup viška materijala iz vodotoka Morače u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara

13.06.2013.

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave za vode

22.07.2011.

POZIV br.04/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za vršenje revizije Glavnih projekata

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode Crne Gore, objavljuje: P O Z I V br. 04 /11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za vršenje revizije Glavnih projekata

12.07.2011.

POZIV br.03/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode Crne Gore, objavljuje: P O Z I V br. 03/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

02.05.2011.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 34 stav 1 Zakona o koncesijama (»Službeni list CG«, broj 8/09), Vlada Crne Gore, na sjednici od 31. marta 2011.godine, donijela je sljedeće Odluke

29.11.2010.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak)

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade CG broj: 03-8414 od 21.oktobra 2010.god., Uprava za vode objavljuje JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak)

15.10.2010.

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE

Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade CG broj: 03-7897 od 30.09.2010.god., Uprava za vode objavljuje javni oglas za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

30.09.2010.

Obavještenje: Koncesioni akt za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje voda

Vlada CG na sjednici od 23.09.2010.god. usvojila je Koncesioni akt za davanje koncesija odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

02.08.2010.

Poziv za javnu raspravu - Koncesioni akt za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa

Uprava za vode Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), i upućuje javni poziv

02.08.2010.

Poziv za javnu raspravu - Koncesioni akt za davanje koncesija za flaširanje voda

Uprava za vode Crne Gore daje na javnu raspravu Nacrt koncesionog akta za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i upućuje javni poziv