Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE

Datum objave: 15.10.2010 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade CG broj: 03-7897 od 30.09.2010.god., Uprava za vode objavljuje

J A V N I      O G L A S
ZA DAVANJE KONCESIJA ZA FLAŠIRANJE, ODNOSNO PAKOVANJE ILI DOPREMANJE VODE U KOMERCIJALNE SVRHE

Uprava za vode Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Uprava) ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da se prijave na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku (u daljem tekstu: otvoreni postupak) za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe.
Cilj javnog nadmetanja je uspostavljanje ravnopravnosti svih zainteresovanih subjekata , odnosno učesnika u postupku davanja predmetnih koncesija, izbor kvalitetnih koncesionara za sedam izvorišta na kojima će se obavljati koncesiona djelatnost za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe.

I Opis predmeta koncesije

Predmet koncesije su:
1. Korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa izvorišta „Bradavec“-opština Andrijevica, u količini od 5 l/s.
2. Korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa izvorišta „Vrelo“-opština Mojkovac, u količini od 1 l/s.
3. Korišćenje dijela voda sa izvorišta „Drijenak“, opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, u količini od 5 l/s.
4. Korišćenje dijela voda sa izvorišta „Jasen“,opština Bar, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, u količini oko 0,4-1 l/s.
5. Korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, na lokaciji Moračko Trebaljevo (Sjerogošte), Opština Kolašin, u količini od 10 l/s.
6. Korišćenje dijela voda karsno-pukotinske izdani koja se zahvata iz istražno-eksploatacionog bunara za vodosnabdijevanje, u količini od 1 l/s. Istražno-eksploatacioni bunar nalazi se na Cetinju u neposrednoj blizini hotela Grand.
7. Korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe karsne izdani koja se zahvata istražno-eksploatacionim bunarom BVĐ-1 u Kočanskom polju kod Nikšića, u količini od 1 l/s.

II Osnovni elementi Koncesionog akta
Koncesioni akt za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe osnovni je dokument, na osnovu kojeg se pokreće postupak za davanje koncesije, a koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici održanoj 23. septembra 2010.god. (Zaključak Vlade CG broj:03-7897 od 30.septembra 2010.god.)
Koncesioni akt sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe. Ovaj dokument definiše aktivnosti i obaveze ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i uslove i obaveze koje je koncesionar dužan da ispunjava za vrijeme obavljanja koncesione djelatnosti.
Koncesioni akt za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe nalazi se na internet stranici Uprave za vode www.upravazavode.gov.me

III Objavljivanje javnog oglasa
Javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku nadležni organ objavljuje u „Službenom listu CG“, dnevnom listu „Pobjeda“, međunarodnom časopisu „Financial Times“-obavještenje i na internet stranici Uprave za vode.
Izmjene i/ili dopune Javnog oglasa moraju biti objavljene na isti način kao i osnovni tekst Javnog oglasa za javno nadmetanje u otvorenom postupku za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe, s tim što rok za podnošenje ponuda mora biti produžen za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja istog.
Nadležni organ zadržava pravo da prije isteka roka za podnošenje ponuda poništi ili proglasi neuspjelim Javni oglas za, kao i da ni jednom ponuđaču ne da koncesiju za predmetna izvorišta.

IV Podobnost za učešće na javnom nadmetanju za davanje koncesija
Domaće ili strano privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice na javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku može dostaviti ponudu, samostalno, u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja.
Svaki ponuđač, u cilju dokazivanja podobnosti mora dostaviti sljedeće dokaze:
 • dokaz da protiv privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije-dokaz/ potvrdu izdaje Privredni sud;
 • dokaz da privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti- dokaz/potvrdu idaje Privredni sud za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, a za fizička lica dokaz/potvrdu izdaje nadležni organ Osnovni sud;
 • dokaz da je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice izmirilo obaveze po osnovu plaćanja poreza- dokaz/potvrda se izdaje od poreskog organa uprave u kojem je naznačeno da su izmirene obaveze po osnovu poreza;
 • dokaz da privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa:
  a) ponuđač kao privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik:
    - dokaz/potvrda Centralnog registra Privrednog suda kojom se dokazuje da se ponuđač ne nalazi u kaznenoj evidenciji istog;
    - dokaz/potvrda područnog organa za prekršaje iz mjesta sjedišta ponuđača ili nadležnog organa, kojom se dokazuje da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku.
  b) ponuđač kao fizičko lice:
    - dokaz/potvrda Osnovnog suda kojom se dokazuje da nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u krivičnom  postupku;
    - dokaz/potvrda nadležnog organa iz mjesta prebivališta ponuđača kojom se dokazuje da isto nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku.
Navedeni dokazi ne smiju biti stariji od devedeset (90) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.
Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača, nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

V Spisak ostale dokumentacije
Pored navedenih obaveznih uslova iz prethodnog poglavlja, svaki ponuđač treba da dostavi i:
 1. Ponuđeni iznos naknade za sticanje vodnog prava za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe u eurima po litru flaširane vode ili za odvođenje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe u eurima po m³ isporučene vode.
   1.1 početna visina naknade shodno namjeni i kvalitetu za sticanje vodnog prava,
za flaširanje, odnosno pakovanje vode iznosi 0,001€/litru flaširane vode i
   1.2 početna visina naknade shodno namjeni i kvalitetu za sticanje vodnog prava,
za odvođenje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe iznosi 0,01€/m³
isporučene vode;
 2. Ciljeve i svrhu koncesije, naziv izvorišta za koje je ponuđač zainteresovan i način i uslove korišćenja vode sa dinamikom njenog korišćenja (dnevno, mjesečno, godišnje) u litrima za flaširanje vode ili m³ isporučene vode;
 3. Vrijeme trajanja koncesija (u godinama);
 4. Vrijeme pribavljanja vodne saglasnosti, vodne dozvole i otpočinjanje sa radom u mjesecima
 5. Ukupnu visinu i izvore sredstava za realizaciju predmetne investicije;
 6. Rokove obezbjeđenja sredstava za predmetnu investiciju i dinamiku njihovog ulaganja;
 7. Procjenu prihoda i izdatke po strukturi i očekivanim profitom vezano za koncesiju za sve vrijeme trajanja koncesije;
 8. Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište;
 9. Bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 4.000,00€, sa rokom važenja do zaključenja ugovora o  koncesiji;
 10. Izjavu da će pri zaključenju ugovora o koncesiji, ponuđač obezbijediti-dostaviti koncedentu bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja za valjano izvršenje ugovora u iznosu od 10.000,00 €;
 11. Dokaz da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena- odgovarajući bankarski izvodi, potvrda ili izjava o finansijskoj podobnosti banke čiji je komitent pravno lice;
 12. Dokaz-izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju- bilans uspjeha i bilans stanja, odnosno izvještaj ovlašćenog revizora, za pravna lica koja su po zakonu obavezna, za poslednje tri godine, odnosno od dana registracije pravnog lica ukoliko je registrovano kasnije.
Sastavni dio ponude čine ispunjeni prilozi i izjave koji su sastavni dio tenderske dokumentacije.
Prilozi moraju biti potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača.
Prilozi koji se dostavljaju su:
Prilog br.1- opšti podaci o ponuđaču;
Prilog br.2- zajednički nastup;
Prilog br.3- izbor izvorišta, odnosno istražno-eksploataci bunar;
Prilog br.4- tehnička osposobljenost ponuđača;
Prilog br.5- izjava o spremnosti ponuđača, da obaveze po osnovu predmetne koncesije vrši u skladu sa tehničkom dokumentacijom i
Prilog br.6- izjava od strane ponuđača da prihvata uslove iz javnog poziva i tenderske dokumentacije
U cilju dokazivanja podataka koji su uneseni u prilozima i izjavama ponuđač podnosi i dokaze koji moraju biti jasni, precizni i nedvosmisleni.
Na zahtjev Tenderske komisije, ponuđač je dužan dostaviti pojašnjenje ponude, u cilju razrješenja nejasnih djelova, što znači da time ne može izmijeniti ili dopuniti ponudu.
Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorskom jeziku. U slučaju spora, ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

VI Zajednički nastup
Ponuđač može da učestvuje u postupku dobijanja koncesije u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja (u daljem tekstu konzorcijum), uz obavezu da uz Prilog br.2 priloži ugovor o konzorcijumu.

VII Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude
Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda su:

 

Kriterijumi

Bodovi

Visina posebne naknade za korišćenje voda za:

-za poglavlje V tačka 1.1 u eurima/litru flaširane vode;

-za poglavlje V tačka 1.2 u eurima po m³ isporučene vode.

 

0-40

 

   Količina korišćenja vode (dnevno, mjesečno i godišnje) u litrima za flaširanje vode ili za odvođenje ili dopremanje vode u m³ isporučene vode

 

 

0-20

 

Vrijeme trajanja koncesije (u godinama)

 

0-20

Troškovi i obim ponuđene investicije (u eurima), broj zaposlenih, izvozna orjentacija

 

0-15

Vrijeme pribavljanja vodne saglasnosti, vodne dozvole i otpočinjanje sa radom, u mjesecima

 

0-5

 

Napomena: Veći broj bodova nose: veći iznos naknade za sticanje vodnog prava za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe, veća količina vode koja će se koristiti; kraće vrijeme koncesije, veći troškovi i obim investicije sa većim brojem zaposlenih i izvoznom orjentacijom, kraće vrijeme pribavljanja vodne saglasnosti, vodne dozvole i otpočinjanja sa radom.
Obilazak lokacije u prisustvu predstavnika ove Uprave može se obaviti u dogovoru sa zainteresovanim predstavnicima ponuđača.

VIII Vrijeme i mjesto na kojem se može preuzeti Koncesioni akt i tenderska dokumentacija, kao i cijena tenderske dokumentacije
Zainteresovani ponuđači mogu podići tendersku dokumentaciju u prostorijama Uprave za vode »Bulevar Revolucije«, br.24, Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10-15 časova, počevši od 15.10.2010.god. zaključno sa 15.11.2010.god. do 12,oo časova
Za podizanje tenderske dokumentacije potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 100,00€, na žiro račun uprave broj: 832-6190-57 sa naznakom-naknada za otkup tenderske dokumentacije.

IX Adresa i rok za dostavljanje ponude
Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 10-15 časova, zaključno sa 15.11.2010.god. do 12,oo časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa nazivom ponuđača i naznakom „Za Javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku za davanje koncesija za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe- povjerljivo, ne otvarati“, imenom i adresom naručioca (Uprava za vode,“Bulevar Revolucije“br.24, Podgorica) i datumom podnošenja ponude.
Krajnji rok za podnošenje ponude je 15.11.2010. godine do 12,00 časova.
Ponude dostavljene poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvorene će se vratiti ponuđaču.
Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se smatra povučenom, prijemom pisanog zahtjeva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća ponuđaču.
Ponuda koja bude podnesena poslije utvrđenog roka za prijem ponuda, smatraće se neblagovremenom, neće se uzeti u razmatranje i neotvorena će se vratiti ponuđaču.

X Datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda
Javno otvaranje ponuda biće održano dana 15.11.2010.god. u 14,00 časova, u prostorijama Uprave za vode „Bulevar Revolucije“br.24, Podgorica.
Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice dostaviti Tenderskoj Komisiji pismeno punomoćje. Ponude se otvaraju po redosljedu prijema na arhivi ovog organa.
Otvaranje ponuda će izvršiti Tenderska Komisija. Nakon otvaranja ponuda, Tenderska Komisija utvrđuje da li je ponuđač, u skladu sa Javnim oglasom dostavio:
-ponudu na traženi način;
-u okviru ponude dostavio traženu dokumentaciju;
-valjano potpisao svu dokumentaciju iz ponude;
-dostavio bankarsku garanciju ponude.
Ponuda koja ne ispunjava uslove iz prethodnog stava odbaciće se kao neispravna i neće se dalje razmatrati. O postupku otvaranja ponuda Tenderska Komisija sačinjava zapisnik koji potpisuju predjednik i članovi komisije, kao i prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača. Komisija je dužna da u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, pošalje ponuđačima zapisnik o otvaranju ponuda. Komisija nakon otvaranja ponuda vrši ocjenu i provjeru podobnosti ponuđača, provjeru ispravnosti ponuda i njihovo vrednovanje, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača. Na osnovu izvršenog vrednovanja, Komisija je dužna da u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, dostavi Upravi za vode rang listu ponuđača, izvještaj o sprovedenom postupku sa obrazloženjem rang liste ponuđača i zapisnik o toku postupka.

XI Ime lica zaduženog za davanje relevantnih informacija u postupku javnog oglasa
Ponuđač može Upravi za vode podnijeti zahtjev u pisanom obliku i tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.
Kontakt osoba zadužena za davanje relevantnih informacija je Nataša Rakočević
tel : +382 (0)20 224 593
fax: +382 (0)20 224 594
e-mail: natasa.rakocevic@uzv.gov.me


Broj: 11/10-0303-993
Podgorica, 11.10.2010.god.

VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA VODE

Napomena: Tekst ovog javnog oglasa možete preuzeti klikom na polje download koje se nalazi iznad ovog teksta