Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI OGLAS za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Veliki Maljen” Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i za davanje koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehno

Datum objave: 19.12.2014 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade Crne Gore broj:08-2801/3 od 11. decembra 2014. godine, Uprava za vode objavljuje

JAVNI OGLAS

za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Veliki Maljen” Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i za davanje koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe

Uprava za vode Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Uprava) ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da se prijave na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku (u daljem tekstu: otvoreni postupak) za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Veliki Maljen” Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i za davanje koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe.

Cilj javnog nadmetanja je uspostavljanje ravnopravnosti svih zainteresovanih subjekata , odnosno učesnika u postupku davanja predmetnih koncesija, izbor kvalitetnih koncesionara koji će obavljati koncesionu djelatnost.

 

I Predmet koncesije:

 

1. Korišćenje dijela voda sa izvorišta “Veliki Maljen” Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe

 2.Korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe

 

II Osnovni elementi Koncesionog akta

Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Veliki Maljen” Gornja Bukovica, Opština Šavnik, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje vode u komercijalne svrhe i Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje voda za tehnološke potrebe osnovni je dokument, na osnovu koga se pokreće postupak za davanje koncesija, a koje je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici održanoj 4. decembra 2014. godine (Zaključak Vlade Crne Gore broj:08-2801/3 od 11. decembra 2014. godine).

Navedeni koncesioni akti sadrže podatke, informacije i analize vezane za davanje predmetnih koncesija i definišu aktivnosti i obaveze ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i uslove i obaveze koje je koncesionar dužan da ispunjava za vrijeme obavljanja koncesione djelatnosti.

Koncesioni akti nalazi se na web stranici Uprave za vode www.upravazavode.gov.me

 

 

 

III Objavljivanje javnog oglasa

Javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku Uprava objavljuje u „Službenom listu Crne Gore“, dnevnom listu „Pobjeda“ i na internet stranici Uprave za vode.

Izmjene i/ili dopune Javnog oglasa moraju biti objavljene na isti način kao i osnovni tekst Javnog oglasa, s tim što rok za podnošenje ponude mora biti produžen za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Uprava zadržava pravo da prije isteka roka za podnošenje ponuda poništi ili proglasi neuspjelim Javni oglas.

 

IV Podobnost za učešće na javnom nadmetanju za davanje koncesija

Domaće ili strano privredno društvo ili drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice na Javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku može dostaviti ponudu, samostalno, u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja.

Svaki ponuđač, u cilju dokazivanja podobnosti mora dostaviti sljedeće dokaze:

  • izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države u kojoj ponuđač ima sjedište,
  • dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,
  • dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo izršeno u vršenju profesionalne djelatnosti,
  • dokaz da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak ua djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti,
  • dokaz da ponuđač nema neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni izrečenih u krivičnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa,

Navedeni dokazi ne smiju biti stariji od devedeset (90) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača, nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

 

V Spisak ostale dokumentacije

Pored navedenih obaveznih uslova iz prethodnog poglavlja, svaki ponuđač treba da dostavi, i:

1. Ponuđeni iznos naknade (posebnu naknadu) za sticanje vodnog prava za korišćenje dijela voda za potrebe flaširanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe iskazan u % od prodajne cijene 1 litra flaširane vode ili ponuđeni iznos naknade (posebnu naknadu) za sticanje vodnog prava za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe iskazan u % po m³ iskorišćene vode.

1.1. Početna visina naknade (posebna naknada), shodno namjeni i kvalitetu za sticanje vodnog prava, za flaširanje, odnosno pakovanje vode iznosi 3% od prodajne cijene 1 litra flaširane vode.

1.2. Početna visina naknade (posebna naknada), shodno namjeni i kvalitetu za sticanje vodnog prava za pogonske i tehnološke potrebe iznosi 3% po m³ iskorišćene vode.

 2. Ciljeve i svrhu koncesije, način i uslove korišćenja vode sa dinamikom njenog korišćenja (dnevno, mjesečno, godišnje) u litrima za flaširanje vode ili u m³ iskorišćene vode;

3. Vrijeme trajanja koncesije (u godinama);

4. Vrijeme pribavljanja vodne saglasnosti, vodne dozvole i otpočinjanje sa radom u mjesecima

5. Troškovi i obim ponuđene investicije (u eurima), broj zaposlenih, izvozna orjentacija;

6. Rokove obezbjeđenja sredstava za predmetnu investiciju i dinamiku njihovog ulaganja;

7. Bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 4.000,00€-ura, sa rokom važenja do zaključenja ugovora o koncesiji;

8. Izjavu da će pri zaključenju ugovora o koncesiji, ponuđač obezbijediti-dostaviti koncedentu bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja za valjano izvršenje ugovora u iznosu od 10.000,00€-ura.

 

Sastavni dio ponude čine ispunjeni prilozi i izjave koji su sastavni dio tenderske dokumentacije.

Prilozi moraju biti potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Prilozi koji se dostavljaju su:

Prilog br.1- opšti podaci o ponuđaču;

Prilog br.2- zajednički nastup;

Prilog br.3- izbor predmetne koncesije;

Prilog br.4- tehnička osposobljenost ponuđača;

Prilog br.5- izjava o spremnosti ponuđača, da obaveze po osnovu predmetne koncesije vrši u skladu sa tehničkom dokumentacijom i

Prilog br.6- izjava od strane ponuđača da prihvata uslove iz Javnog poziva i tenderske dokumentacije

U cilju dokazivanja podataka koji su uneseni u prilozima i izjavama, ponuđač podnosi i dokaze koji moraju biti jasni, precizni i nedvosmisleni.

Na zahtjev Tenderske komisije, ponuđač je dužan dostaviti pojašnjenje ponude, u cilju razrješenja nejasnih djelova, što znači da time ne može izmijeniti ili dopuniti ponudu.

Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorskom jeziku. U slučaju spora, ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

 

VI Zajednički nastup

Ponuđač može da učestvuje u postupku dobijanja koncesije u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja (u daljem tekstu: konzorcijum), uz obavezu da uz Prilog br.2 priloži ugovor o konzorcijumu.

 

VII  Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda su:

Kriterijumi

Bodovi

Visina posebne naknade za sticanje vodnog prava za korišćenje voda iskazana:

-za poglavlje V tačka 1.1. u % od prodajne cijene 1 litra flaširane vode;

-za poglavlje V tačka 1.2. u % po m³ iskorišćene vode.

 

 

0-40

 

   Količina korišćenja vode (dnevno, mjesečno i godišnje) u litrima za flaširanje vode ili količina korišćenja vode (dnevno, mjesečno i godišnje) u m³ iskorišćene vode

 

 

0-10

 

Vrijeme trajanja koncesije (u godinama)

 

0-5

Troškovi i obim ponuđene investicije (u eurima), broj zaposlenih, izvozna orjentacija

 

0-10

Vrijeme pribavljanja vodne saglasnosti, vodne dozvole i otpočinjanje sa radom, u mjesecima

 

0-35

 

Napomena: Veći broj bodova nose: veći iznos posebne naknade za sticanje vodnog prava za, korišćenje voda za potrebe flaširanja vode ili korišćenja vode za pogonske i tehnološke potrebe, veća količina vode koja će se koristiti; kraće vrijeme koncesije, veći troškovi i obim investicije sa većim brojem zaposlenih i izvoznom orjentacijom, kraće vrijeme pribavljanja vodne saglasnosti, vodne dozvole i otpočinjanje sa radom.

Obilazak lokacija u prisustvu predstavnika Uprave za vode može se obaviti u dogovoru sa zainteresovanim predstavnicima ponuđača.

 

VIII Vrijeme i mjesto na kojem se može preuzeti Koncesioni akt i tenderska dokumentacija, kao i cijena tenderske dokumentacije

Zainteresovani ponuđači mogu podići tendersku dokumentaciju u prostorijama Uprave za vode »Bulevar Revolucije«24, Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10-12 časova, počevši od 19.12.2014.godine zaključno sa 22.01.2015.godine do 12,oo časova.

Za podizanje tenderske dokumentacije potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 100,00€, na žiro račun uprave broj: 832-6190-57 sa naznakom-naknada za otkup tenderske dokumentacije.

 

IX Adresa i rok za dostavljanje ponude

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 10-12 časova, zaključno sa 22.01.2015.godine do 12,oo časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa nazivom ponuđača i naznakom „Za Javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku za davanje koncesije za korišćenje dijela voda za izvorišta „Veliki Maljen“ Gornja Bukovica, Opština Šavnik ili za Javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku za davanje koncesije za korišćenje voda za pogonske i tehnološke potrebe- povjerljivo, ne otvarati“, imenom i adresom naručioca (Uprava za vode,“Bulevar Revolucije“24, Podgorica) i datumom podnošenja ponude.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 22.01.2015. godine do 12,00 časova.

Ponude dostavljene poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvorene će se vratiti ponuđaču.

Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se smatra povučenom, prijemom pisanog zahtjeva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća ponuđaču.

Ponuda koja bude podnesena poslije utvrđenog roka za prijem ponuda, smatraće se neblagovremenom, neće se uzeti u razmatranje i neotvorena će se vratiti ponuđaču.

 

X Datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda

Javno otvaranje ponuda održaće se, dana 22.01.2015. godine u 12,30 časova, u prostorijama Uprave za vode „Bulevar Revolucije“ 24, Podgorica.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice dostaviti Tenderskoj Komisiji pismeno punomoćje. Ponude se otvaraju po redosljedu prijema na arhivi Uprave.

Otvaranje ponuda će izvršiti Tenderska Komisija. Nakon otvaranja ponuda, Tenderska Komisija utvrđuje da li je ponuđač, u skladu sa Javnim oglasom dostavio:

-ponudu na traženi način;

-u okviru ponude dostavio traženu dokumentaciju;

-valjano potpisao svu dokumentaciju iz ponude;

-dostavio bankarsku garanciju ponude.

Ponuda koja ne ispunjava uslove iz prethodnog stava odbaciće se kao neispravna i neće se dalje razmatrati. O postupku otvaranja ponuda Tenderska Komisija sačinjava zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi komisije, kao i prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača. Komisija je dužna da u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, pošalje ponuđačima zapisnik o otvaranju ponuda.

Komisija nakon otvaranja ponuda vrši ocjenu i provjeru podobnosti ponuđača, provjeru ispravnosti ponuda i njihovo vrednovanje, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača.  Na osnovu izvršenog vrednovanja, Komisija je dužna da u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, dostavi Upravi za vode rang listu ponuđača, izvještaj o sprovedenom postupku sa obrazloženjem rang liste ponuđača i zapisnik o toku postupka.

 

 

XI Ime lica zaduženog za davanje relevantnih informacija u postupku Javnog oglasa

Ponuđač može Upravi za vode podnijeti zahtjev u pisanom obliku i tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

Kontakt osoba zadužena za dodatne informacije u postupku Javnog oglasa je Nataša Rakočević.

tel : +382 (0)20 224 593+382 (0)20 224 593

fax: +382 (0)20 224 594

e-mail: natasa.rakocevic@uzv.gov.me

 

 

Broj: 11/14-0101-1138/2

Podgorica, 19.12.2014. godine

 

VLADA CRNE GORE

UPRAVA ZA VODE

 NAPOMENA: Tekstove Koncesionih akata možete preuzeti pritiskom na polje "DOWNLOAD" koje se nalazi iznad teksta ovog Javnog oglasa