Manja slova Veća slova RSS
>

Javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i otkup viška materijala iz vodotoka Morače u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara

Datum objave: 23.08.2014 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 93 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, br. 27/07, „Službeni list CG“, br.32/11, 47/11), Uprava za vode objavljuje

 

J A V N I  O G L A S

za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uklanjanje i otkup viška materijala iz vodotoka Morače u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara

 

Uprava za vode Crne Gore ( u daljem tekstu: Uprava ) poziva zainteresovane ponuđače

da dostave ponude za uklanjanje i otkup viška materijala iz vodotoka Morače u skladu sa Glavnim projektom I faze regulacionih radova.

 

 1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet javnog nadmetanja je uklanjanje i otkup viška materijala iz prostora osnovnog korita rijeke Morače po projektovanoj trasi u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara i Preporukama revizione komisije, podijeljen na tri dionice, i to:

DIONICA 2 -od profila P7a do profila P19, stacionaža projektovane trase od 3+267.00km do 5+568.73 km, dužina dionice 2301,73m, procijenjena količina viška materijala za uklanjanje 162.961m³;

DIONICA 3 -od profila P19 do profila P52, stacionaža projektovane trase od  5+568.73km do 7+567.28 km, dužina dionice 1998,55m, procijenjena količina viška materijala za uklanjanje 620.196 m³.

DIONICA 4- od profila P52 do profila P99, stacionaža projektovane trase od 7+567.28 km do 10+362.87 km, dužina dionice 2795,59 m, procijenjena količina viška materijala za uklanjanje 613.724 m3“.

 

 1. Ponuda treba da sadrži:

Svaki ponuđač, u cilju dokazivanja podobnosti mora dostaviti sljedeće dokaze:

· dokaz da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije-dokaz/ potvrdu izdaje Privredni sud;

· dokaz da privredno društvo nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti- dokaz/potvrdu izdaje Privredni sud za privredna društva;

· dokaz da je privredno društvo izmirilo obaveze po osnovu plaćanja poreza- dokaz/potvrda se izdaje od poreskog organa uprave u kojem je naznačeno da su izmirene obaveze po osnovu poreza u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa;

· ponuđač kao privredno društvo: dokaz/potvrda Centralnog registra Privrednog suda kojom se dokazuje da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u krivičnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa;

· ponuđač kao privredno društvo:dokaz/potvrda područnog organa za prekršaje iz mjesta sjedišta ponuđača ili nadležnog organa, kojom se dokazuje da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa;

· izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište;

· bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 50.000,00€, sa rokom važenja do zaključenja ugovora, koja će biti aktivirana u slučaju da ponuđač čija je ponuda prihvaćena ne prihvati potpisivanje ugovora;

· izjavu da će prije zaključenja ugovora, Upravi za vode dostaviti bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja za valjano izvršenje ugovora u iznosu od 70.000,00€.

Navedeni dokazi ne smiju biti stariji od devedeset (90) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa. Svi dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača, nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

Pored obaveznih uslova ponuda treba da sadrži dokaze o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, i to:

 • Naziv Dionice (jedna ili više) za koju se podnosi ponuda;
 • Visina naknade za izvađeni materijal iz vodotoka, koju će ponuđač plaćati po 1m³ izvađenog viška materijala iz vodotoka Morače sa naznačenom dionicom;
 • Podatke o organizacijskoj, kadrovskoj, tehničko-tehnološkoj opremljenosti ponuđača i finansijskoj sposobnosti ponuđača;
 • Obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača odnosno kvalifikacije njegovog 

rukovodećeg osoblja i naročito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za ovu vrstu radova;

 • Rješenje o imenovanju vodećeg-odgovornog lica;
 • Izjavu o spremnosti ponuđača, da obaveze po osnovu vađenja materijala iz vodotoka vrši u skladu sa  Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara i preporukama revizione komisije;
 • Izjavu o spremnosti ponuđača da za potrebe mjesne zajednice, shodno nalogu Uprave za vode, izvede radove u svrhu regulacije vodotoka na predmetnoj dionici.

 

 1. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Rangiranje ponuda vrši se za svaku dionicu posebno u skladu sa kriterijumima za vrednovanje ponuda.

 

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda :

Kriterijumi

Bodovi

 

Ponuđena visina naknade za otkup viška materijala iz vodotoka Morače (početna visina naknade iznosi 2,75€/m³)

 

 

0-70

 

   Reference ponuđača (tehničko-tehnološka opremljenost ponuđača)

 

0-30

 

Prednost pod jednakim uslovima prilikom vrednovanja (izbora) imaju ponuđači koji:

 • Ponude najveći iznos naknade za otkup viška materijala, po dionici;
 • Ponude dokaze koji garantuju najkvalitetnije izvršavanje obaveza koje proizilaze iz ovog pravnog posla (tehničko-tehnološka opremljenost ponuđača).

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

 1. Naknada za otkup viška materijala iz vodotoka

Shodno odredbama člana 10 Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda (“Službeni list CG”, broj 29/09) početna visina naknade za otkup viška materijala iz vodotoka iznosi 2,75 €/m³ izvađenog materijala iz korita vodotoka i sa obala vodotoka.

Istekom tekuće godine, ponuđena visina naknade uskladiće se sa rastom cijena na malo, na godišnjem nivou u istom procentu  prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Naknada za izvađeni višak materijala iz vodotoka, za svaku dionicu posebno, obračunavaće se množenjem količine (m³) materijala, shodno Glavnom projektu, sa visinom ponuđene naknade ponuđača za otkup izvađenog viška materijala iz vodotoka.

 

 1. Otkup Tenderske dokumentacije

Zainteresovani Ponuđači mogu preuzeti Tendersku dokumentaciju u Upravi za vode Bulevar Revolucije 24, Podgorica, od kontakt osoba, svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova.

Za preuzimanje Tenderske dokumentacije potrebno je izvršiti uplatu nepovratne naknade u iznosu od 300,00€, na račun Budžeta Crne Gore broj: 832-6190-57 naknada za otkup Tenderske dokumentacije- Uprava za vode, uz napomenu: „Za Tendersku dokumentaciju po Javnom oglasu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za otkup viška materijala iz vodotoka Morače u skladu sa Glavnim projektom regulacije rijeke Morače na dionici od ušća rijeke Sitnice u Botunu do Ponara“.

Tenderska dokumentacija se otkupljuje za svaku dionicu posebno. Ukoliko Ponuđač vrši plaćanje nepovratne naknade za otkup Tenderske dokumentacije iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti od kontakt osoba.

 

 1. Sadržaj ponude

Ponude se dostavljaju za svaki dionicu posebno. Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorski jezik. U slučaju spora, ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

Ponuda po Javnom oglasu se dostavlja u zatvorenom omotu na kojem velikim štampanim slovima piše: kompletan naziv ponuđača, dionica za koju se prijavljuje, i naznaka „ZA JAVNI OGLAS ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA UKLANJANJE I OTKUP VIŠKA MATERIJALA IZ VODOTOKA MORAČE U SKLADU SA GLAVNIM PROJEKTOM REGULACIJE RIJEKE MORAČE NA DIONICI OD UŠĆA RIJEKE SITNICE U BOTUNU DO PONARA-POVJERLJIVO NE OTVARATI“.

Garancija ponude

Pored ispunjavanja obaveznih uslova za učešće na Javnom oglasu, Ponuđač dostavlja i

· bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 50.000,00€, sa rokom važenja do zaključenja ugovora, koja će biti aktivirana u slučaju da ponuđač čija je ponuda prihvaćena ne prihvati potpisivanje ugovora;

· izjavu da će prije zaključenja ugovora, Upravi za vode dostaviti bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja za valjano izvršenje ugovora u iznosu od 70.000,00€.

 

 1. Podnošenje ponude

Ponuđač može dostaviti ponudu lično na arhivi Uprave za vode ili putem pošte na sljedeću adresu: Uprava za vode “Bulevar Revolucije” 24, Podgorica, Crna Gora.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je  01. septembar 2014. godine do 12.00 h.

Pod dostavljanjem ponude se podrazumijeva fizički prijem ponude od strane arhive Uprave za vode. Takođe Uprava izdaje potvrdu o prijemu Ponude, koja jasno označava datum i vrijeme prijema iste.

Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se smatra povučenom prijemom pisanog zahtjeva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća Ponuđaču.

Ponuda pristigla poslije krajnjeg roka za dostavljanje ponude neće se razmatrati, već će se neotvorena vratiti Ponuđaču.

 

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će obaviti Tenderska komisija u prostorijama Uprave za vode “Bulevar Revolucije” 24, Podgorica, dana 01. septembra 2014.godine, sa početkom u 12,30 časova.

Ponuđač, preko svojih ovlašćenih predstavnika, ima pravo da prisustvuje otvaranju ponuda.

 

 1. Promjena uslova Javnog oglasa

Uprava za vode zadržava pravo da izmijeni pojedine odredbe ovog Javnog oglasa, kao i da Javni oglas poništi ili proglasi neuspjelim.

 

 1.  Kontakt osobe i dodatne informacije

Zainteresovani ponuđači mogu, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremom ponuda.

Kontakt telefon: +382 20 224 593;  +382 20 224 594;

upravazavode@gov.me

Uprava za vode

Bulevar Revolucije 24

Podgorica

Crna Gora

Broj: 11/14-0101-752

Podgorica, 23. avgust 2014.godine