Manja slova Veća slova RSS
>

POZIV br.04/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za vršenje revizije Glavnih projekata

Datum objave: 22.07.2011 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu


    

VLADA  CRNE  GORE                                                                           

Direkcija za javne nabavke                                                     Čl. 35 Zakona o javnim nabavkama

 

Uprava za vode

Broj: 11/11-0303-833

Podgorica, 21. jul 2011. godine

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode Crne Gore, objavljuje:

P  O  Z  I  V

br. 04 /11  na otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za vršenje revizije Glavnih projekata

                          

1. Podaci o naručiocu

Naručilac:

UPRAVA ZA VODE

Kontakt osoba:

Službenik za javne nabavke

Adresa:

»Bulevar Revolucije« br.24

Poštanski broj:

81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj: 

02426790

Telefon:

020-224-593

Fax:

020-224-594

Elektronska pošta (e-mail):

upravazavode@gov.me

Internet stranica (web):

www.upravazavode.gov.me

 

2. Predmet javne nabavke je vršenje revizije Glavnih projekata, po partijama, i to:

Partija I- vršenje revizije Glavnog projekta obaloutvrde i uređenja korita rijeke Grnčar uzvodno i nizvodno od mosta na ulasku u Gusinje, u opštini Plav;

 

Partija II- vršenje revizije Glavnog projekta regulacije korita rijeke Lim i zaštita obale na lokacijama Trepča, Slatina, Seoce i Trešnjevo, u opštini Andrijevica;

 

Partija III- vršenje revizije Glavnog projekta regulacije korita rijeke Zlorečice i zaštita obale na nekoliko lokaliteta ukupne dužine 500m, u opštini Andrijevica;

 

Partija IV- vršenje revizije Glavnog projekta  regulacije korita rijeke Kraljštice i zaštita obale od Salevića do ušća u Lim na kritičnim lokalitetima ukupne dužine 500m, u opštini Andrijevica;

 

Partija V- vršenje revizije Glavnog projekta regulacije korita rijeke Lim, zaštita obilaznice i centralne gradske zone, kao i zaštita obala nizvodno od centralnog gradskog mosta i to lijeve obale u dužini 1.100m i desne obale u dužini 200m, u opštini Berane;

 

Partija VI- vršenje revizije Glavnog projekta zaštite nasipa Jalovišta-regulacija i zaštita obale Tare od željezničkog mosta do ispod uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i zaštita desne obale Tare i lokalnog puta prema Prošćenju, na više lokaliteta, u dužini 600m, u opštini Mojkovac;

 

Partija VII- vršenje revizije Glavnog projekta regulacije korita rijeke Tare i izgradnja obaloutvrde na potezu „Bećova bara-most Babljak“, uključujući pritoke rijeke Pčinje, Svinjače i potoka Pažanj u dužini 3000m, u opštini Kolašin.

 

Revizija će se vršiti u skladu sa Projektnim zadatkom, Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 51/08), Pravilnikom o načinu vršenja revizije Idejnog i Glavnog projekta(„Službeni list CG“, broj 81/08) i ostalim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama. Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

 

Ponuda treba da sadži:

-tačan naziv i adresu ponuđača;

-vrijednost u EUR-ima za svaku partiju posebno (PDV iskazati posebno);

-rok završetka po partiji;

-uslovi plaćanja-nije dozvoljen avans;

-garanciju ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 90 dana, od dana kada je zakazano otvaranje ponuda;

-tražene obavezne i fakultativne dokaze o podobnosti shodno članu 51. Zakona o javnim nabavkama .

 

3. Predmetna javna nabavka nabavlja se po partijama

4. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

5. Procijenjena vrijednost nabavke: 

Partija I- 2.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija II- 3.500,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija III- 2.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija IV- 2.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija V- 3.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija VI- 4.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija VII- 4.000,00€ sa uračunatim PDV-om.

 

Ponuđena cijena izražava se posebno za svaku partiju nabavke.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu.

 

5. Uslovi o podobnosti ponuđača

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja, mora dokazati:

-        da nije osuđivan za krivična djela predviđena Zakonom o javnim nabavkama, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke

-        da posjeduje poslovno- profesionalnu sposobnost

-        da uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa

-        ekonomsko- finansijsku sposobnost i

-        stručno -tehničku i kadrovsku osposobljenost.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenoj članom  51 Zakona o javnim nabavkama, na sljedeći način:

 1. Za neosuđivanost u krivičnom i drugom postupku
 • Dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46 Zakona o javnim nabavkama i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću - izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa - (potvrda Centralnog registra Privrednog suda da pravno lice nije osuđivano po Zakonu o odgovornosti pravnog lica za krivična djela, odnosno potvrda nadležnog organa države sjedišta pravnog lica);

 

 1. Za  poslovno - profesionalnu sposobnost
 • Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola,  koja služi kao dokaz da je privredno društvo registrovano  za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke (Potvrda Centralnog registra Privrednog suda o registraciji privrednog subjekta, odnosno nadležnog organa države sjedišta pravnog lica);
 • Neophodnu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu reviziju projekata iz oblasti hidrotehnike.

 

 1. Za uredno izvršavanje dospjelih  obaveza nastalih po osnovu poreza i doprinosa
 • Dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa - (Objedinjeni dokaz o plaćanju poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje - koji se izdaje saglasno nacionalnom zakonodavstvu- Poreska uprava, ili pojedinačne dokaze od Poreske uprave, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Fonda za zdravstveno osiguranje, da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa, odnosno nadležnog organa države sjedišta pravnog lica).


 1. Za ekonomsko - finansijsku sposobnost
 • Dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije - (Potvrda Privrednog suda, odnosno nadležnog organa države sjedišta pravnog lica);
 • Dokaz da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena - odgovarajući bankarski izvodi, potvrda ili izjava o finansijskoj podobnosti banke čiji je komintent pravno lice.

 

 1. Za stručno tehničku i kadrovsku osposobljenost

1.1.            Spisak do sada izvršenih usluga ( izrada ili revizija  Glavnih projekata za fazu hidrotehnike), sa potvrdama od strane Naručioca-Investitora o zadovoljavajućem izvršenju sličnih usluga;

1.2.            Struktura visoko stručnih kadrova;

1.3.            Spisak stručnih kadrova koje ponuđač namjerava angažovati na realizaciji ovog ugovora ( po svim fazama);

1.4.            Spisak partnera.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom ponuđača datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

Svi dokazi moraju biti dostavljeni u orginalu ili fotokopiji ovjerenoj od strane nadležnih organa, ne mogu biti starija od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Poziva za javno nadmetanje, moraju biti prevedeni na crnogorski jezik i ovjereni od strane ovlašćenih prevodioca. Prevedena dokumentacija bez pečata i ovlašćenja, ovlašćenog prevodioca neće biti razmatrana.

6.Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda.

 

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Najniža ponuđena cijena

    a)     Ponuđena cijena                                                broj bodova   100 

 

8.Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju  zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti u prostorijama Uprave za vode »Bulevar Revolucije«br.24, Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10-12 časova, počevši od 22.07.2011.god., zaključno sa 17.08.2011.godine do 12 časova.

Za podizanje tenderske dokumentacije potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 20,00 € (po Partiji), na žiro račun Uprave za vode 832-6190-57 sa naznakom-naknada za otkup tenderske dokumantacije. 

Ukoliko ponuđači vrše plaćanje nepovratne naknade za otkup tenderske dokumentacije iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti od kontakt osobe.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 10 do 12 časova zaključno sa 17.08.2011.godine do 12 časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.

Original ponude dostavljati u zapečaćenim kovertama, sa naznačenim brojem partije, po Pozivu za nadmetanje broj 04/11, imenom i adresom Naručioca (Uprava za vode, »Bulevar Revolucije«br.24, Podgorica), datumom podnošenja ponude i naznakom »NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE JAVNOG OTVARANJA PONUDA«

 

U slučaju da ponuđač podnese ponudu za sve partije, ponuda mora biti podnijeta tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno. Ponuđač je dužan da u ponudi naznači da li se ponuda odnosi na cjelokupnu nabavku ili na određene partije.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači (odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici), biće održano 17.08.2011.godine u 12,30časova u prostorijama Uprave za vode.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda pismeno punomoćje.

 

11.Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora

Naručilac će donijeti odluku u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da odluku dostavi svim ponuđačima, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

  

12.Kontakt osoba

Službenik za javne nabavke

Kontakt tel/ fax: 020-224-593

 

13.Dodatne informacije

Svi ponuđači su dužni obezbijediti da formulari, koji čine sastavni dio tenderske dokumentacije budu ispunjeni, propisno potpisani i da predstavljaju dio ponude.

Sa prvorangiranim ponuđačem biće zaključen Ugovor.

U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, Naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosledom plasmana ponuda.

Kao garanciju ponude,  ponudjač je dužan uz ponudu dostaviti garanciju ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 90 dana, od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.

 

Prvorangirani ponudjač će biti dužan da u skladu sa odredbama člana 44 Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ponude.