Manja slova Veća slova RSS
>

POZIV br.03/11 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

Datum objave: 12.07.2011 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu


    

VLADA  CRNE  GORE                              

Direkcija za javne nabavke                                                                                           Čl. 35 Zakona o javnim nabavkama

 

Uprava za vode

Broj: 11/11-0303-781

Podgorica, 11. jul 2011. godine

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode Crne Gore, objavljuje:

P  O  Z  I  V

br. 03/11  na otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

                          

1. Podaci o naručiocu

Naručilac:

UPRAVA ZA VODE

Kontakt osoba:

Službenik za javne nabavke

Adresa:

»Bulevar Revolucije« br.24

Poštanski broj:

81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj: 

02426790

Telefon:

020-224-593

Fax:

020-224-594

Elektronska pošta (e-mail):

upravazavode@gov.me

Internet stranica (web):

www.upravazavode.gov.me

 

2. Predmet javne nabavke je izrada projektne dokumentacije po partijama, i to:

Partija I- Izrada Projekta obaloutvrde i uređenja korita rijeke Grnčar uzvodno i nizvodno od mosta na ulasku u Gusinje, u opštini Plav;

 

Partija II- Izrada Projekta regulacije korita rijeke Lim i zaštita obale na lokacijama Trepča, Slatina, Seoce i Trešnjevo, u opštini Andrijevica;

 

Partija III- Izrada Projekta regulacije korita rijeke Zlorečice i zaštita obale na nekoliko lokaliteta ukupne dužine 500m, u opštini Andrijevica;

 

Partija IV- Izrada Projekta regulacije korita rijeke Kraljštice i zaštita obale od Salevića do ušća u Lim na kritičnim lokalitetima ukupne dužine 500m, u opštini Andrijevica;

 

Partija V- Izrada Projekta regulacije korita rijeke Lim, zaštita obilaznice i centralne gradske zone, kao i zaštita obala nizvodno od centralnog gradskog mosta i to lijeve obale u dužini 1.100m i desne obale u dužini 200m, u opštini Berane;

 

Partija VI- Izrada Projekta zaštite nasipa Jalovišta-regulacija i zaštita obale Tare od željezničkog mosta do ispod uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i zaštita desne obale Tare i lokalnog puta prema Prošćenju, na više lokaliteta, u dužini 600m, u opštini Mojkovac;

 

Partija VII- Izrada Projekta regulacije korita rijeke Tare i izgradnja obaloutvrde na potezu „Bećova bara-most Babljak“, uključujući pritoke rijeke Pčinje, Svinjače i potoka Pažanj u dužini 3000m, u opštini Kolašin.

 

Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.

 

Ponuda treba da sadži:

-tačan naziv i adresu ponuđača;

-vrijednost u EUR-ima za svaku partiju posebno (PDV iskazati posebno);

-rok završetka po partiji;

-uslovi plaćanja-nije dozvoljen avans;

-garanciju ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 90 dana, od dana kada je zakazano otvaranje ponuda;

-tražene obavezne i fakultativne dokaze o podobnosti shodno članu 51. Zakona o javnim nabavkama .

 

3. Predmetna javna nabavka nabavlja se po partijama

4. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

5. Procijenjena vrijednost nabavke: 

Partija I- 18.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija II- 31.500,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija III- 18.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija IV- 18.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija V- 27.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija VI- 36.000,00€ sa uračunatim PDV-om;

Partija VII- 36.000,00€ sa uračunatim PDV-om.

 

6. Uslovi i podobnost ponuđača:

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja, mora dokazati:

  1. da nije pravosnažno osuđen za krivična djela navedena u članu 46 Zakona o javnim nabavkama, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
  2. da posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost;
  3. da uredno izvršava dospjele obaveze na osnovu poreza i doprinosa;
  4. da posjeduje ekonomsko-finansijsku sposobnost;
  5. da posjeduje stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz prethodnog stava tačke 6 ovog poziva podnose se u obliku i formi predviđenoj članom 51 Zakona o javnim nabavkama:

  1. Potvrda Privrednog suda da pravno lice nije osuđivano niti mu je izricana neka od zaštitnih mjera po Zakonu o privrednim prestupima i potvrda Centralnog registra Privrednog suda da pravno lice nije osuđivano po Zakonu o odgovornosti pravnog lica za krivična djela ,odnosno potvrda nadležnog organa države sjedišta pravnog lica 
  2. Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište, ili važeća dozvola odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljanje djelatnosti,u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 51/08)

-     potvrdu o registraciji ponuđača - pravnog lica, koju izdaje Privredni sud ili relevantna institucija u zemlji u kojoj se nalazi registrovano sjedište ponuđača;

-     dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije-potvrda Privrednog suda da se protiv ponuđača (pravnog lica), ne vodi stečajni niti likvidacioni postupak, odnosno nadležnog organa države sjedišta;

-     dokaz da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena - odgovarajući bankarski izvodi, potvrda ili izjava o finansijskoj podobnosti banke čiji je komintent pravno lice;

  1. Dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza da je izvršena obaveza plaćanja poreza i svih doprinosa od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacije penzijskog i zdravstvenog osiguranja (u zavisnosti od nacionalnog zakonodavstva ponuđači mogu dostaviti i objedinjeni dokaz o plaćanju poreza i doprinosa).
  2. Izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja, kao i izvještaj ovlašćenog revizora, u slučajevima gdje je to zakonom kojim se uređuju pitanja računovodstva i revizije propisano, za posljednje tri godine, odnosno ako je privredno društvo registrovano kasnije za period od registracije;
  1. - Lista glavnih usluga  pruženih u posljednje tri godine ,sa ukupnim vrijednosnim    

         iznosima , datumima i primaocima;

      - Obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača odnosno kvalifikacije njegovog 

        rukovodećeg osoblja i naročito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za pružanje

         konkretnih usluga; 

     - Rješenje o imenovanju vodećeg i odgovornog projektanta;

     - Licenca za odgovornog odnosno vodećeg projektanta za fazu hidrotehnike u skladu

       sa Zakonom o uređenju prostora i  izgradnji objekata.      

Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom ponuđača datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

 

7.  Učešće podugovarača, odnosno podizvodjača

Za predmetno javno nadmetanje nije predviđena mogućnost učešća podugovarača, odnosno podizvođača.

 

8. Dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda:

x ne

 

9. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Najniža ponuđena cijena

 

    a)     Ponuđena cijena                                                broj bodova   100 

 

10.Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju  zainteresovani ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti u prostorijama Uprave za vode »Bulevar Revolucije«br.24, Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10-12 časova, počevši od 12.07.2011.god., zaključno sa 10.08.2011.godine do 12 časova.

Za podizanje tenderske dokumentacije potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 30,00 € (po Partiji), na žiro račun Uprave za vode 832-6190-57 sa naznakom-naknada za otkup tenderske dokumantacije. 

Ukoliko ponudjači vrše plaćanje nepovratne naknade za otkup tenderske dokumentacije iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti od kontakt osobe.

 

11. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponudjači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 10 do 12 časova zaključno sa 10.08.2011.godine do 12 časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.

Original ponude dostavljati u zapečaćenim kovertama, sa naznačenim brojem parije, po Pozivu za nadmetanje broj 03/11, imenom i adresom Naručioca (Uprava za vode, »Bulevar Revolucije«br.24, Podgorica), datumom podnošenja ponude i naznakom »NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE JAVNOG OTVARANJA PONUDA«

 

U slučaju da ponuđač podnese ponudu za sve partije, ponuda mora biti podnijeta tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno. Ponuđač je dužan da u ponudi naznači da li se ponuda odnosi na cjelokupnu nabavku ili na određene partije.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

 

12. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači (odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici), biće održano 10.08.2011.godine u 12,30časova u prostorijama Uprave za vode.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda pismeno punomoćje.

 

13.Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora

Naručilac će donijeti odluku u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da odluku dostavi svim ponuđačima, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

  

14.Kontakt osoba

Službenik za javne nabavke

Kontakt tel/ fax: 020-224-593

 

15.Dodatne informacije

Svi ponudjači su dužni obezbijediti da formulari, koji čine sastavni dio tenderske dokumentacije budu ispunjeni, propisno potpisani i da predstavljaju dio ponude.

Sa prvorangiranim ponuđačem biće zaključen Ugovor.

U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, Naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosledom plasmana ponuda.

Kao garanciju ponude,  ponudjač je dužan uz ponudu dostaviti garanciju ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 90 dana, od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.

 

Prvorangirani ponudjač će biti dužan da u skladu sa odredbama člana 44 Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ponude.