Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI OGLAS ZA DAVANJE KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak)

Datum objave: 29.11.2010 09:00 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (''Službeni list CG“, broj 08/09) i Zaključka Vlade CG broj: 03-8414 od 21.oktobra 2010.god., Uprava za vode objavljuje

J A V N I    O G L A S

ZA DAVANJE KONCESIJA ZA EKSPLOATACIJU RJEČNIH NANOSA (šljunak i pijesak)

Uprava za vode Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Uprava) ovim putem poziva zainteresovane ponuđače da se prijave na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku (u daljem tekstu: otvoreni postupak) za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak).
Cilj javnog nadmetanja je uspostavljanje ravnopravnosti svih zainteresovanih subjekata, odnosno učesnika u postupku davanja predmetnih koncesija, izbor kvalitetnih ponuđača, kao i stvaranje uslova za rješavanje otvorenih pitanja od značaja za ostvarivanje prava na koncesiju.

I PREDMET KONCESIJE

Opština Podgorica-gornji tok vodotoka Morače
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

1. Sjevernica, u dužini 100m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Bioče;
2. Dromira, u dužini od 300m, sa desne obale i korita, vodotoka, MZ Bioče;
3. Šujaci, u dužini od 250m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Bioče;
4. Mrtanje, u dužini 200m, sa desne obale i korita vodotoka, MZ Bioče;
5. Mravinje, u dužini 300m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Bioče;
6. Bioče, od mosta za Lijevu rijeku pa nizvodno od mosta ispod ušća Male rijeke u Moraču i krak Male rijeke u dužini         od 250m, iz korita vodotoka, MZ Bioče;
7. Smokovac, u dužini 600m+300m spruda, iz korita vodotoka, MZ Bioče;
8. Moračica, u dužini od 500m iz korita vodotoka, MZ Bioče;
9. Pocić, u dužini od 150m iz korita vodotoka, MZ Bioče;
10. Duga, u dužini 350m, sa lijeve obale i korita vodotoka, MZ Bioče;
11. Lakat, u dužini od 150m iz korita vodotoka, MZ Rogami;
12. Duklja, uzvodno 500m od željezničkog mosta pa 100m u dužini sa lijeve obale i korita vodotoka, MZ Rogami;
13. Dahna, u dužini od 500m iz korita vodotoka, MZ Donja Gorica;
14. Kučin brod,u dužini od 150m, sa desne obale i korita vodotoka, MZ Donja Gorica;
15. Radovina, u dužini od 300m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Lješkopolje;
16. Mišurica, u dužini od 500m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Lješkopolje;
17. Zabrani, u dužini od 100m, sa lijeve obale i korita vodotoka, ispod Mišurice, MZ Botun;
18. Muljage, uzvodno od lokacije Best Blok (Muljage), u dužini 200m, sa desne obale i korita vodotoka, MZ Donja Gorica.

Opština Berane, vodotok Lim
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

19. Do ušća Kaludarske rijeke u Lim, u dužini od 1500m sa desne obale i korita vodotoka, MZ D. Ržanica, u daljem tekstu Ržanica I;
20. Od klisure nizvodno u dužini 3000m do lokacije d.o.o."Luge" sa desne obale i korita vodotoka, MZ Donja Ržanica, u daljem tekstu Ržanica II;
21. Od upravne zgrade "Izgradnja"a.d., uzvodno u dužini od 1000m, iz korita vodotoka, MZ Luge, u daljem tekstu Luge I;
22. 150m nizvodno od vodozahvata "Ribnjak"a.d. u dužini 350m, iz korita vodotoka, MZ Buče, u daljem tekstu Buče;
23. Od Pobjenika do ušća Bistrice, sa desne strane vodotoka, u dužini 700m, MZ D. Ržanica, u daljem tekstu Ržanica III;
24. Pločice, nizvodno od Pločica u dužini od 200m, iz korita vodotoka, MZ Vinicka, u daljem tekstu Pločice;
25. Lukavica, od visećeg mosta nizvodno 100m u dužini 500m, iz korita vodotoka, MZ Štitari, u daljem tekstu Lukavica;
26. Bioča, od ušća Lješničke rijeke u Lim nizvodno u dužini od 500 sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Štitari, u daljem tekstu Bioča;
27. Nizvodno od visećeg mosta na Limu na putu Berane-Rožaje do Tifrana sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, u dužini od 500m, MZ Talum, u daljem tekstu Talum.

Opština Bijelo Polje, vodotok Lim
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

28. Čoče brdo, u dužini od 200m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Lozna;
29. Sakate-Zaton, u dužini 500m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Zaton;
30. Zaton, od Poda nizvodno od mosta Femića krš i postojećih gabiona 200m do fabrike betonskih elemenata Zaton u dužini 2000m, iz korita vodotoka, MZ Zaton;
31. Od most Strojtaničkog do mosta Njegnjevskog, u dužini 2500m sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Nedakusi;
32. 300m od Brzavskog mosta do spomen česme u Srđevcu, u dužini 1900m, sa desne obale vodotoka, MZ Lozna;
33. Lug Rakića, u dužini 500m, sa desne obale i korita vodotoka, MZ Rasovo;
34. Malo Polje, nizvodno od pješačkog mosta na Limu, u dužini od 150m, sa desne obale i korita vodotoka, MZ Nikoljac;
35. Industrijska zona-Vunarski kombinat u mjestu Nedakusi, u dužini 300m, sa lijeve obale vodotoka, MZ Nedakusi;
36. Pašića polje, nizvodno od Brzavskog mosta u dužini od 300 m, sa desne obale vodotoka, MZ Brzava.

Opština Andrijevica, vodotok Lim
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

37. Merdarevi lugovi, u dužini 300m, sa desne obale i dijela korita vodotoka, MZ Donja Ržanica;
38. Lukin vir, uzvodno od visećeg mosta Lukin vir, u dužini od 1000m, iz korita vodotoka, MZ Trešnjevo.

Opština Mojkovac, vodotok Tara
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

39. Lugovi I, u dužini od 600m, iz korita vodotoka, MZ Polja;
40. Rušov vir, u dužini od 500m, sa lijeve obale i korita vodotoka, MZ Polja;
41. Fuštići, u dužini od 1000m, sa desne obale i korita vodotoka, MZ Stevanovac;
42. Prošćenje-Kneževići, u dužini od 500m, sa desne obale i korita vodotoka, MZ Prošćenje;
43. Lugovi II, u dužini 490m, iz korita vodotoka, MZ Gornja Polja;
44. Kršla, u dužini od 550m, sa lijeve obale i korita vodotoka, MZ Polja;
45. Gostilovina-Gojakovići, u dužini od 300m, iz korita vodotoka, MZ Bistrica;
46. Uzvodno od mosta na Tari, na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin, u dužini od 250m i nizvodno u dužini od 650m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Polja.

Opština Kolašin, vodotok Tara
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

47. Skrbuša, od dalekovoda nizvodno u dužini od 1000m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Skrbuša;
48. Bijeli potok, uzvodno od željezničkog mosta 250m, pa uzvodno u dužini od 150m sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Bijeli potok;
49. Uzvodno od mosta u Kolašinu 800m, pa uzvodno u dužini od 1500m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, opština Kolašin;
50. Bećova bara, uzvodno od ušća rijeke Pčinje udaljeno 400m, u dužini od 200m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Lugovi;
51. Jezerca I, u dužini 200m, sa desne obale i korita vodotoka, MZ Rečine;
52. Jezerca II, od lokacije Jezerca I uzvodno u dužini od 200m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Rečine.

Opština Nikšić, vodotok Gračanica
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

53. Od mosta u Ozrinićima pa uzvodno u dužini od 1800m, iz korita vodotoka, MZ Ozrinići;
54. Halda-Žirovnica, 1900m nizvodno od deponije Halda, iz korita vodotoka, MZ Ozrinići.

Opština Rožaje, vodotok Ibar
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

55. Bać, od Osnovne škole do kafane Vrelo, u dužini 700m, iz korita vodotoka, Bać;
56. Svinjski brod, u dužini 400m, iz korita vodotoka, MZ Bać.

Opština Plav, vodotok Grnčar
Predmet koncesije su sljedeće lokacije:

57. Naspram imanja Toskić Ruždije, u dužini 500m (dužina dionice umanjena nakon Javne rasprave sa 1200m na 500m), sa lijeve obale i korita vodotoka, MZ Gusinje, u daljem tekstu Grnčar I;
58. Od Albanske granice, u dužini od 1000m, sa lijeve, desne obale i korita vodotoka, MZ Gusinje, u daljem tekstu Grnčar II;
59. Uzvodno od mosta u Gusinju 300m do imanja Toskić Ruždije, u dužini od 1000m (dužina dionice umanjena nakon Javne rasprave sa 2000m na 1000m), sa lijeve i desne obale vodotoka, MZ Gusinje, u daljem tekstu Grnčar III.

II Osnovni elementi Koncesionog akta

Koncesioni akt za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) osnovni je dokument na osnovu koga se pokreće postupak za davanje koncesija, a koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici održanoj 14.oktobra 2010.god. (Zaključak Vlade CG broj: 03-8414 od 21. oktobra 2010.god.)
Koncesioni akt sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak). Ovaj dokument definiše aktivnosti i obaveze ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i uslove i obaveze koje je koncesionar dužan da ispuni za vrijeme obavljanja koncesione djelatnosti.
Koncesioni akt za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak) nalazi se na internet stranici Uprave za vode www.upravazavode.gov.me

III Objavljivanje javnog oglasa

Javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku nadležni organ objavljuje u „Službenom listu CG“, dnevnom listu „Pobjeda“ i na internet stranici Uprave za vode.
Izmjene i/ili dopune Javnog oglasa moraju biti objavljene na isti način kao i osnovni tekst Javnog oglasa za javno nadmetanje u otvorenom postupku za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak), s tim što rok za podnošenje ponuda mora biti produžen za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja istog.
Uprava za vode zadržava pravo da prije isteka roka za podnošenje ponuda poništi ili proglasi neuspjelim Javni oglas.

IV Uslovi i podobnost ponuđača

Domaće ili strano privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice na Javni oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa može dostaviti samo jednu ponudu po lokaciji, samostalno, u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja.
Ponuđač može da učestvuje u postupku dobijanja koncesije u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja (u daljem tekstu konzorcijum), uz obavezu da uz Prilog br.2 priloži i ugovor o konzorcijumu.

Ponuda treba da sadrži:

Svaki ponuđač, u cilju dokazivanja podobnosti mora dostaviti sljedeće dokaze:
  • dokaz da protiv privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije-dokaz/ potvrdu izdaje Privredni sud;
  • dokaz da privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo izvršeno u vršenju profesionalne djelatnosti- dokaz/potvrdu izdaje Privredni sud za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, a za fizička lica dokaz/potvrdu izdaje nadležni organ Osnovni sud;
  • dokaz da je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice izmirilo obaveze po osnovu plaćanja poreza- dokaz/potvrda se izdaje od poreskog organa uprave u kojem je naznačeno da su izmirene obaveze po osnovu poreza u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa;
  • ponuđač kao privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik:dokaz/potvrda Centralnog registra Privrednog suda kojom se dokazuje da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u krivičnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa;
  • ponuđač kao privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik:dokaz/potvrda područnog organa za prekršaje iz mjesta sjedišta ponuđača ili nadležnog organa, kojom se dokazuje da ponuđač nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa;
  • ponuđač kao fizičko lice: dokaz/potvrda Osnovnog suda kojom se dokazuje da nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u krivičnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa;
  • ponuđač kao fizičko lice: dokaz/potvrda nadležnog organa iz mjesta prebivališta ponuđača kojom se dokazuje da isto nema neizmirenih obaveza po osnovu kazni izrečenih u prekršajnom postupku u periodu od najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog oglasa.
  • izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište;
  • bankarsku garanciju ponude u visini od 500,00€, za period od 120 dana od dana otvaranja ponuda, koja će biti aktivirana u slučaju da ponuđač čija je ponuda prihvaćena ne prihvati potpisivanje ugovora;
  • dokaz da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena- odgovarajući bankarski izvodi, potvrda ili izjava o finansijskoj  podobnosti banke čiji je komitent pravno lice;
  • dokaz-izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju- bilans uspjeha i bilans stanja, odnosno izvještaj ovlašćenog revizora, za pravna lica koja su po zakonu obavezna, za poslednje tri godine, odnosno od dana registracije pravnog lica ukoliko je registrovano kasnije.
Navedeni dokazi ne smiju biti stariji od devedeset (90) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa. Svi dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača, nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

V Spisak ostale dokumentacije

Pored navedenih obaveznih uslova iz prethodnog poglavlja, svaki ponuđač treba dostaviti: Visinu naknade za sticanje vodnog prava za eksploataciju rječnih nanosa izraženu u €/m³; Procjenu prihoda i očekivani profit za vrijeme trajanja koncesije; Tehničku osposobljenost ponuđača za eksploataciju rječnih nanosa; Dokaz o dosadašnjem iskustvu ponuđača u vršenju eksploatacije rječnih nanosa; Bankarsku garanciju na ime obezbjeđenja za valjano izvršenje posla, srazmjerno vrijednosti predmeta koncesije; Izjavu o prihvatanju uslova i obaveza koje je ponuđač dužan da ispunjava u pogledu tehničke opremljenosti i finansijske sposobnosti; Izjavu o spremnosti ponuđača, da obaveze po osnovu predmetne koncesije vrši u skladu sa tehničkom dokumentacijom; Izjavu od strane ponuđača da prihvata uslove iz Javnog oglasa i tenderske dokumentacije.
Ponuđač je dužan dostaviti priloge, koji predstavljaju sastavni dio tenderske dokumentacije (Prilozi od 1 do 12). Prilozi moraju biti potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača. U cilju dokazivanja podataka koji su uneseni u prilozima, ponuđač podnosi i dokaze koji moraju biti jasni, precizni i nedvosmisleni.
Na zahtjev Tenderske komisije, ponuđač je dužan dostaviti pojašnjenje ponude, u cilju razrješenja nejasnih djelova, što znači da time ne može izmijeniti ili dopuniti ponudu.
Ponude se dostavljaju na crnogorskom jeziku. Ako je dokumentacija iz ponude dostavljena na stranom jeziku, ponuđač je dužan da priloži i ovjereni prevod na crnogorskom jeziku. U slučaju spora, ovjereni prevod će se koristiti za tumačenje informacija i dokaza.

VI Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Kriterijumi

Bodovi

 

Ponuđena visina naknade za sticanje vodnog prava za eksploataciju rječnih nanosa u €/m³

 

 

0-50

 

   Reference ponuđača (tehničko-tehnološka opremljenost ponuđača)

 

0-30

 

Dosadašnje iskustvo u vršenju eksploatacije rječnih nanosa

 

0-20


Napomena: Obilazak lokacije u prisustvu predstavnika Uprave za vode može se obaviti u dogovoru sa zainteresovanim predstavnicima ponuđača.

VII Vrijeme i mjesto na kojem se može preuzeti Koncesioni akt i tenderska dokumentacija, kao i cijena tenderske dokumentacije

Zainteresovani ponuđači mogu podići tendersku dokumentaciju u prostorijama Uprave za vode »Bulevar Revolucije«, br.24, Podgorica, svakog radnog dana u periodu od 10-14 časova, počevši od 29.11.2010.god. zaključno sa 29.12.2010.god. do 12,oo časova
Za podizanje tenderske dokumentacije potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 100,00€, na žiro račun Uprave za vode broj: 832-6190-57 sa naznakom-naknada za otkup tenderske dokumentacije.

VIII Adresa i rok za dostavljanje ponude

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 10-14 časova, zaključno sa 29.12.2010.god. do 12,oo časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa nazivom ponuđača i naznakom „Za Javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku za davanje koncesija za eksploataciju rječnih nanosa (šljunak i pijesak)- povjerljivo, ne otvarati“, imenom i adresom naručioca (Uprava za vode, “Bulevar Revolucije“br.24, Podgorica) i datumom podnošenja ponude. Obavezno na koverti naznačiti redni broj i naziv lokacije iz Javnog oglasa.
Krajnji rok za podnošenje ponude je 29.12.2010. god. do 12,00 časova.
Ponude dostavljene poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvorene će se vratiti ponuđaču.
Ponuđač ima pravo da, na pisani zahtjev, povuče ponudu najkasnije do isteka roka za podnošenje ponude. Ponuda se smatra povučenom, prijemom pisanog zahtjeva za povlačenje ponude, koja se bez odlaganja, neotvorena, vraća ponuđaču.

IX Datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda

U prostorijama Uprave za vode „Bulevar Revolucije“br.24-Podgorica, dana 29.12.2010.
javno otvaranje ponuda biće održano na sljedeći način:
- u 12,30 časova za opštine Andrijevicu, Mojkovac, Kolašin, Nikšić, Rožaje i Plav;
- u 15,00 časova za opštine Berane i Bijelo Polje;
- u 17,30 časova za opštinu Podgorica.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice dostaviti Tenderskoj Komisiji pismeno punomoćje. Ponude se otvaraju po redosljedu prijema na arhivi ovog organa.
Otvaranje ponuda će izvršiti Tenderska Komisija. Nakon otvaranja ponuda, Tenderska Komisija utvrđuje da li je ponuđač, u skladu sa Javnim oglasom dostavio:
- ponudu na traženi način;
- u okviru ponude dostavio traženu dokumentaciju;
- valjano potpisao svu dokumentaciju iz ponude;
- dostavio bankarsku garanciju ponude.
Ponuda koja ne ispunjava uslove iz prethodnog stava odbaciće se kao neispravna i neće se dalje razmatrati. O postupku otvaranja ponuda Tenderska Komisija sačinjava zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi komisije, kao i prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača. Komisija je dužna da u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, pošalje ponuđačima zapisnik o otvaranju ponuda. Komisija nakon otvaranja ponuda vrši ocjenu i provjeru podobnosti ponuđača, provjeru ispravnosti ponuda i njihovo vrednovanje, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača. Na osnovu izvršenog vrednovanja, Komisija je dužna da u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, dostavi Upravi za vode rang listu ponuđača, izvještaj o sprovedenom postupku sa obrazloženjem rang liste ponuđača i zapisnik o toku postupka.

X Ime lica zaduženog za davanje relevantnih informacija u postupku javnog oglasa

Ponuđač može Upravi za vode podnijeti zahtjev u pisanom obliku i tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.
Kontakt osoba zadužena za davanje relevantnih informacija je Nataša Rakočević

tel : +382 (0)20 224 593
fax: +382 (0)20 224 594
e-mail: natasa.rakocevic@uzv.gov.me


VLADA CRNE GORE
UPRAVA ZA VODE