Manja slova Veća slova RSS
>

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

Datum objave: 13.06.2013 10:27 | Autor: Uprava za vode

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore

Uprava za vode

Broj: 11/13-0101-473

Podgorica,13.06.2013.god.

 

 

 

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU

UPRAVE ZA VODE

 

 

I OSNOVNI PODACI ZA UPRAVU ZA VODE

Sjedište je u Podgorici, adresa Bulevar Revolucije 24, tel/fax:,20 224 593, e-mail adresa upravazavode@gov.me

 

II VRSTA INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE ZA VODE

 

1.Javne evidencije

-djelovodnik;

-upis prvostepenog upravnog postupka.

 

2.Normativna akta

-zakoni;

-podzakonska akta (uredbe, odluke, pravilnici, naredbe i uputstva);

-pravilnik o unutrašnjij organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

3.Analize, informacije, izvještaji, elaborati i dr.

-analize i informacije;

-informacije o radu Uprave za vode.

 

4.Programi i projekti

-konkursi za programe, projekte;

-Vodoprivredna osnova Crne Gore;

-Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda;

-Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda-godišnji.

 

5.Pojedinačni akti

-rješenja u prvostepenom upravnom postupku;

-rješenja o obrazovanju komisija, odnosno drugih radnih tijela;

-zapisnici odnosno službene zabilješke o radu komisija, odnosno drugih radnih tijela;

-mišljenja na zakone i druge propise iz nadležnosti drugih organa;

-razni dopisi;

-vodni akti (uslovi, saglasnosti, dozvole).

 

6.Finansije

-budžet Uprave za vode;

-dokumenta o javnim nabavkama.

 

7.Podaci o zaposlenima

-radne knjižice;

-uvjerenja o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti;

-rješenja o zasnivanju radnih odnosa;

-rješenja o zaradama;

-rješenja o naknadama zarada i drugim primanjima;

-rješenja o godišnjem odmoru;

-rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

 

III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

 

1.Pokretanje postupka

-postupak se pokreće pismenim zahtjevom, za koji se ne plaća administrativna taksa;

-zahtjev treba da sadrži:

*osnovne podatke o traženoj informaciji;

*način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;

*podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, prebivalište ili boravište, naziv pravnog lica i sjedište), odnosno njegovom zastupniku ili punomoćniku.

 

2.Način podnošenja zahtjeva:

-neposredno na arhivi Uprave za vode;

-putem pošte na adresu „Uprava za vode, Bulevar Revolucije 24, 81000 Podgorica“;

-putem e-mail-a: upravazavode@gov.me ;

-na fax broj 020 224 593.

 

3.Način ostvarivanja prava na pristup informaciji

-neposrednim uvidom u prostorijama Uprave;

-prepisivanjem informacija od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Uprave;

-prepisivanjem, fotokopiranjem i prevođenjem informacije od strane Uprave i dostavljanjem prepisa, fotokopije ili prevoda podnosiocu zahtjeva;

-neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

 

4.Rješavanje po zahtjevu i pravna zaštita

-po zahtjevu za pristup informaciji rješava se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučaju zaštite života i slobode lica, kada se po zahtjevu rješava u roku od 48 sati;

-protiv akta Uprave može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti;

-protiv akta Uprave kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji koji sadrži podatke koji su označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor;

-pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja kojim je pristup dozvoljen, odnosno u roku od pet dana od kad je podnosilac dostavio dokaz o uplati troškova postupka, ukoliko su isti određeni rješem.

 

5. Troškovi postupka

-troškove postupka snosti lice koje traži pristup informaciji;

-troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja, prevođenja i dostavljanja tražene informacije;

-troškovi postupka se plaćaju prije izvršenja rješenja;

-invalidna lica i lica u stanju socijalne pomoći ne plaćaju troškove postupka;

-troškovi postupka plaćaju se u korist Budžeta Crne Gore na račun br. 907-0000000083001-19.

 

IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA

 

1.Lica za vođenje prvostepenog postupka:

- Nataša Rakočević, samostalni savjetnik I (Bulevar Revolucije 24, 81000 Podgorica, tel/fax 020 224 593);

-Ivana Bajković, viši savjetnik I (Bulevar Revolucije 24, 81000 Podgorica, tel/fax 020 224 593).

 

 

V OBJAVLJIVANJE VODIČA

Nakon potpisivanja, ovaj vodič će biti objavljen na oglasnoj tabli i na web stranici Uprave za vode

 

 

D I R E K T O R

 

Zoran Janković, s.r.