Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Јавни Позив бр.04/07 за избор најповољније понуде за извођење истражних хидрогеолошких радова за потребе формирања површинских акумулација

Датум објаве: 13.10.2007 11:44 | Аутор: Јавни послови

Испис Штампај страницу


На основу члана 35. Закона о јавним набавкама (Сл.лист РЦГ бр.46/06), УПРАВА ЗА ВОДЕ , објављује:Позив бр. 04/07 на отворени поступак јавне набавке за избор најповољније понуде за извођење истражних хидрогеолошких радова за потребе формирања површинских
акумулација

1. Подаци о Наручиоцу
Наручилац:УПРАВА ЗА ВОДЕ
Адреса: "Римски трг" бр.46
Град:Подгорица
Идентификациони број:02426790
Телефон:081-234-305; 081-482-270
Фаx:081-234-305
Електронска пошта (е-маил):
управазаводе@мн.yу
Интернет страница (wеб)www.управазаводе.влада.цг.yу
Контакт особа: Наташа Ракочевић

2. Предмет јавне набавке: Извођење истражних хидрогеолошких радова за потребе формирања површинских акумулација по партијама:

Партија И-Извођење истражних хидрогеолошких радова за потребе формирања површинске акумулације вода у вртачи Блатиште-Иванова корита

Партија ИИ-Извођење истражних хидрогеолошких радова за потребе формирања површинских акумулација вода у вртачама Остенац и Мокри до Враћеновићи-Никшић

Понуђачи могу доставити понуду за једну или обје партије.

3. Јавна набавка не предвиђа могућност закључивања оквирног споразума .

4. Процијењена вриједност јавне набавке :

Партија И- 20.000,00 (са урачунатим ПДВ-ом)

Партија ИИ- 20.000,00 (са урачунатим ПДВ-ом)

5. Услови и подобност понуђача

Понуда треба да садржи:
-тачан назив и адресу понуђача
-вриједност у еурима по партијама (ПДВ изказати посебно)
-рок завршетка радова по партијама
-опрема са којом понуђач располаже
-динамика плаћања по партијама
-приложити гаранцију понуде у износу 2% од укупне вриједности понуде као гаранцију остајања у обавези према својој понуди 90 дана, од дана када је заказано отварање понуда
-тражене обавезне и факултативне доказе о подобности сходно члану 51. ЗЈН како слиједи
Обавезни услови:

1.доказ да директор није правоснажно осуђен за кривично дјело из члана 46. Закона о јавним набавкама,
2.доказ да понуђач није правоснажно осуђен за кривично дјело и да му је није изречена мјера забране обављања дјелатности која је предмет јавне набавке, у складу са чланом 46. ЗЈН,
3.доказ о регистрацији,
4.доказ да је извршена обавеза плаћања пореза,
5.доказ да је извршена обавеза плаћања доприноса пензијског осигурања,
6.доказ да је извршена обавеза плаћања доприноса здравственог осигурања,
7.доказ да правно лице није под стечајем или у поступку ликвидације.

Факултативни докази:

1.Као доказ економско финансијске подобности понуђач мора доставити:
-банкарски извод, потврду или изјаву банке о финансијској подобности понуђача,
-биланс стања и успјеха за последње три године, односно за период од регистрације

2.Као доказ стручно-техничке и кадровске оспособљености понуђач мора доставити:
-списак до сада реализованих радова,
-списак радова на којима понуђач сада ради,
-опис техничке опремљености и оспособљености, мјере за обезбјеђење квалитета, као и опремљеност и оспособљеност за испитивања и истраживања,
-образовне и професионалне квалификације понуђача, односно квалификације његовог руководећег кадра,
-изјаву о техничкој опреми коју понуђач има на располагању за извођење радова
Уколико понуђач не достави неки од доказа о подобности предвиђеним позивом за јавно надметање и тендерском документацијом, његова понуда биће одбачена као непотпуна.
6. Није дозвољена могућност достављања алтернативних понуда
7. Критеријуми за избор најповољније понуде:
1) економски најповољнија понуда 
са слиједећим подкритеријумима, према опадајућем редосљеду:
1.Понуђена цијена---------------------0-50бодова
2.Техничко технолошка
опремљеност понуђача--------------0-30 бодова
3.Рок завшетка радова-------------- 0-20 бодова

Вредновње понуда се врши за сваку партију посебно.

8.Вријеме и мјесто увида у тендерску
документацију.
Тендерска документација се издаје уз пружање доказа о извршеној уплати на име откупа тендерске документације на жиро рачун Наручиоца број: 510-0-40 позивом на број 293909/06092006, са назнаком за откуп тендерске документације ЦКБ банка, А.Д. Подгорица, у износу од 100,00 по партији. Тендерска документација може се подићи у Управи за сваку партију посебно Римски трг бр.46, канцеларија бр.21, сваког радног дана од 11 до 13 часова почев од 15.10.2007.год.

9.Вријеме и мјесто подношења понуда
Понудјачи достављају понуде сваког радног дана од 11 до 13 часова закључно са 30.10.2007. год. до 12 часова, непосредном предајом на архиви Управе за воде.
Понудјач ће припремити један оригинал понуде у затвореној коверти, са назнаком "ОРИГИНАЛ", бројем позива на надметање, именом и адресом Наручиоца, датумом подношења понуде и назнаком НЕ ОТВАРАЈ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНЕ СЈЕДНИЦЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

10.Вријеме и мјесто јавног отварања тендера
Јавно отварање понуда, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи (односно њихови овлашћени представници, биће одржано 30.10.2007.год. у 12,30часова у просторијама Управе за воде.
Лица која присуствују отварању понуда морају, прије почетка сједнице, доставити Комисији писмено пуномоћје.

11.Рок за доношење одлуке о додјели уговора
Наручилац ће донијети одлуку у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку достави свим понуђачима, у року од пет дана од дана доношења одлуке.

12.Контакт особа:
Наташа Ракочевић
Контакт тел/ фаx: 081-234-305
13.Додатне информације
Понуде достављене послије наведеног рока, као и оне које нијесу запечаћене или су непотпуне неће се разматрати.