Manja slova Veća slova RSS
>

Javni Poziv br.04/07 za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinskih akumulacija

Datum objave: 13.10.2007 11:44 | Autor: Javni poslovi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), UPRAVA ZA VODE , objavljuje:Poziv br. 04/07 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinskih
akumulacija

1. Podaci o Naručiocu
Naručilac:UPRAVA ZA VODE
Adresa: "Rimski trg" br.46
Grad:Podgorica
Identifikacioni broj:02426790
Telefon:081-234-305; 081-482-270
Fax:081-234-305
Elektronska pošta (e-mail):
upravazavode@mn.yu
Internet stranica (web)www.upravazavode.vlada.cg.yu
Kontakt osoba: Nataša Rakočević

2. Predmet javne nabavke: Izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinskih akumulacija po partijama:

Partija I-Izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinske akumulacije voda u vrtači Blatište-Ivanova korita

Partija II-Izvođenje istražnih hidrogeoloških radova za potrebe formiranja površinskih akumulacija voda u vrtačama Ostenac i Mokri do Vraćenovići-Nikšić

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jednu ili obje partije.

3. Javna nabavka ne predviđa mogućnost zaključivanja okvirnog sporazuma .

4. Procijenjena vrijednost javne nabavke :

Partija I- 20.000,00 (sa uračunatim PDV-om)

Partija II- 20.000,00 (sa uračunatim PDV-om)

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Ponuda treba da sadrži:
-tačan naziv i adresu ponuđača
-vrijednost u eurima po partijama (PDV izkazati posebno)
-rok završetka radova po partijama
-oprema sa kojom ponuđač raspolaže
-dinamika plaćanja po partijama
-priložiti garanciju ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 90 dana, od dana kada je zakazano otvaranje ponuda
-tražene obavezne i fakultativne dokaze o podobnosti shodno članu 51. ZJN kako slijedi

Obavezni uslovi:

1.dokaz da direktor nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama,
2.dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo i da mu je nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa članom 46. ZJN,
3.dokaz o registraciji,
4.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja poreza,
5.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja doprinosa penzijskog osiguranja,
6.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja doprinosa zdravstvenog osiguranja,
7.dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije.

Fakultativni dokazi:

1.Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti ponuđač mora dostaviti:
-bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke o finansijskoj podobnosti ponuđača,
-bilans stanja i uspjeha za poslednje tri godine, odnosno za period od registracije

2.Kao dokaz stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:
-spisak do sada realizovanih radova,
-spisak radova na kojima ponuđač sada radi,
-opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti, mjere za obezbjeđenje kvaliteta, kao i opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istraživanja,
-obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača, odnosno kvalifikacije njegovog rukovodećeg kadra,
-izjavu o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje radova
Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenim pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.
6. Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

7. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:
1) ekonomski najpovoljnija ponuda 
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1.Ponuđena cijena---------------------0-50bodova

2.Tehničko tehnološka
opremljenost ponuđača--------------0-30 bodova
3.Rok zavšetka radova-------------- 0-20 bodova

Vrednovnje ponuda se vrši za svaku partiju posebno.

8.Vrijeme i mjesto uvida u tendersku
dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se izdaje uz pružanje dokaza o izvršenoj uplati na ime otkupa tenderske dokumentacije na žiro račun Naručioca broj: 510-0-40 pozivom na broj 293909/06092006, sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije CKB banka, A.D. Podgorica, u iznosu od 100,00 po partiji. Tenderska dokumentacija može se podići u Upravi za svaku partiju posebno Rimski trg br.46, kancelarija br.21, svakog radnog dana od 11 do 13 časova počev od 15.10.2007.god.

9.Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda
Ponudjači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 11 do 13 časova zaključno sa 30.10.2007. god. do 12 časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.
Ponudjač će pripremiti jedan original ponude u zatvorenoj koverti, sa naznakom "ORIGINAL", brojem poziva na nadmetanje, imenom i adresom Naručioca, datumom podnošenja ponude i naznakom NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE JAVNOG OTVARANJA PONUDA.

10.Vrijeme i mjesto javnog otvaranja tendera
Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači (odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, biće održano 30.10.2007.god. u 12,30časova u prostorijama Uprave za vode.
Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji pismeno punomoćje.

11.Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora
Naručilac će donijeti odluku u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da odluku dostavi svim ponuđačima, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

12.Kontakt osoba:
Nataša Rakočević
Kontakt tel/ fax: 081-234-305

13.Dodatne informacije
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.