Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Јавни позив бр.03/07 за извођење истражних хидрогеолошких радова на подручју Републике Црне Горе

Датум објаве: 14.09.2007 13:44 | Аутор: Јавни послови

Испис Штампај страницуНа основу члана 35. Закона о јавним набавкама (Сл.лист РЦГ бр.46/06), Управа за воде , објављује Позив бр. 03/07 на отворени поступак јавне набавке за избор најповољније понуде за извођење истражних хидрогеолошких бушотина на подручју Републике Црне Горе

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:УПРАВА ЗА ВОДЕ
Адреса: "Римски трг" бр.46
Поштански број:81000
Град:Подгорица
Идентификациони број: 02426790
Телефон: 081-234-305; 081-482-270
Фаx:081-234-305
Електронска пошта (е-маил):управазаводе@мн.yу
Интернет страница (wеб):www.управазаводе.влада.цг.yу

2. Предмет јавне набавке: Извођење истражних хидрогеолошких бушотина на подручју Републике Црне Горе

3. Јавна набавка не предвиђа могућност закључивања оквирног споразума .

4. Процијењена вриједност јавне набавке: 85.000,00 (са урачунатим ПДВ-ом)

5. Услови и подобност понуђача

Понуда треба да садржи:
-тачан назив и адресу понуђача
-вриједност у еурима ( ПДВ изказати посебно )
-рок завршетка радова
-динамика плаћања
-приложити гаранцију понуде у износу 2% од укупне вриједности понуде као гаранцију остајања у обавези према својој понуди 90 дана, од дана када је заказано отварање понуда
-тражене обавезне и факултативне доказе о подобности сходно члану 51. ЗЈН како слиједи

Обавезни услови:

1.доказ да директор није правоснажно осуђен за кривично дјело из члана 46. Закона о јавним набавкама,
2.доказ да понуђач није правоснажно осуђен за кривично дјело и да му је није изречена мјера забране обављања дјелатности која је предмет јавне набавке, у складу са чланом 46. ЗЈН,
3.доказ о регистрацији,
4.доказ да је извршена обавеза плаћања пореза,
5.доказ да је извршена обавеза плаћања доприноса пензијског осигурања,
6.доказ да је извршена обавеза плаћања доприноса здравственог осигурања,
7.доказ да правно лице није под стечајем или у поступку ликвидације.

Факултативни докази:

1.Као доказ економско финансијске подобности понуђач мора доставити:
-банкарски извод, потврду или изјаву банке о финансијској подобности понуђача,
-биланс стања и успјеха за последње три године, односно за период од регистрације

2.Као доказ стручно-техничке и кадровске оспособљености понуђач мора доставити:
-списак до сада реализованих радова,
-списак радова на којима понуђач сада ради,
-опис техничке опремљености и оспособљености, мјере за обезбјеђење квалитета, као и опремљеност и оспособљеност за испитивања и истраживања,
-образовне и професионалне квалификације понуђача, односно квалификације његовог руководећег кадра,
-изјаву о техничкој опреми коју понуђач има на располагању за извођење радова
Уколико понуђач не достави неки од доказа о подобности предвиђеним позивом за јавно надметање и тендерском документацијом, његова понуда биће одбачена као непотпуна.

6. Није дозвољена могућност достављања алтернативних понуда

7. Критеријуми за избор најповољније понуде:

1) економски најповољнија понуда 
са слиједећим подкритеријумима, према опадајућем редосљеду:
1.Понуђена цијена--------------------0-50 бодова

2.Техничко технолошке
опремљеност понуђача------------ 0-40 бодова
3.Рок завшења радова--------------0-10 бодова

8.Вријеме и мјесто увида у тендерску документацију.
Тендерска документација се може преузети у Управи за воде Римски трг бр.46, канцеларија бр.21, сваког радног дана од 11 до 13 часова почев од 14.09.2007.год.
9.Вријеме и мјесто подношења понуда
Понудјачи достављају понуде сваког радног дана од 11 до 13 часова закључно са 28.09.2007 год. до 12 часова, непосредном предајом на архиви Управе за воде.
Понудјач ће припремити један оригинал понуде у затвореној коверти, са назнаком "ОРИГИНАЛ", бројем позива на надметање, именом и адресом Наручиоца, датумом подношења понуде и назнаком НЕ ОТВАРАЈ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНЕ СЈЕДНИЦЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

10.Вријеме и мјесто јавног отварања тендера
Јавно отварање понуда, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи (односно њихови овлашћени представници, биће одржано 28.09.2007 год. у 12,30часова у просторијама Управе за воде.
Лица која присуствују отварању понуда морају, прије почетка сједнице, доставити Комисији писмено пуномоћје.

11.Рок за доношење одлуке о додјели уговора
Наручилац ће донијети одлуку у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку достави свим понуђачима, у року од пет дана од дана доношења одлуке.

12.Контакт особа
Службеник за јавне набавке
Контакт тел/ фаx: 081-234-305
13.Додатне информације
Понуде достављене послије наведеног рока, као и оне које нијесу запечаћене или су непотпуне неће се разматрати.