Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv br.03/07 za izvođenje istražnih hidrogeoloških radova na području Republike Crne Gore

Datum objave: 14.09.2007 13:44 | Autor: Javni poslovi

Ispis Štampaj stranicuNa osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), Uprava za vode , objavljuje Poziv br. 03/07 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje istražnih hidrogeoloških bušotina na području Republike Crne Gore

1. Podaci o naručiocu

Naručilac:UPRAVA ZA VODE
Adresa: "Rimski trg" br.46
Poštanski broj:81000
Grad:Podgorica
Identifikacioni broj: 02426790
Telefon: 081-234-305; 081-482-270
Fax:081-234-305
Elektronska pošta (e-mail):upravazavode@mn.yu
Internet stranica (web):www.upravazavode.vlada.cg.yu

2. Predmet javne nabavke: Izvođenje istražnih hidrogeoloških bušotina na području Republike Crne Gore

3. Javna nabavka ne predviđa mogućnost zaključivanja okvirnog sporazuma .

4. Procijenjena vrijednost javne nabavke: 85.000,00 (sa uračunatim PDV-om)

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Ponuda treba da sadrži:
-tačan naziv i adresu ponuđača
-vrijednost u eurima ( PDV izkazati posebno )
-rok završetka radova
-dinamika plaćanja
-priložiti garanciju ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 90 dana, od dana kada je zakazano otvaranje ponuda
-tražene obavezne i fakultativne dokaze o podobnosti shodno članu 51. ZJN kako slijedi


Obavezni uslovi:

1.dokaz da direktor nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama,
2.dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo i da mu je nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa članom 46. ZJN,
3.dokaz o registraciji,
4.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja poreza,
5.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja doprinosa penzijskog osiguranja,
6.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja doprinosa zdravstvenog osiguranja,
7.dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije.

Fakultativni dokazi:

1.Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti ponuđač mora dostaviti:
-bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke o finansijskoj podobnosti ponuđača,
-bilans stanja i uspjeha za poslednje tri godine, odnosno za period od registracije

2.Kao dokaz stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:
-spisak do sada realizovanih radova,
-spisak radova na kojima ponuđač sada radi,
-opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti, mjere za obezbjeđenje kvaliteta, kao i opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istraživanja,
-obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača, odnosno kvalifikacije njegovog rukovodećeg kadra,
-izjavu o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje radova

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenim pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

6. Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

7. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

1) ekonomski najpovoljnija ponuda 
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

1.Ponuđena cijena--------------------0-50 bodova

2.Tehničko tehnološke
opremljenost ponuđača------------ 0-40 bodova

3.Rok zavšenja radova--------------0-10 bodova

8.Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u Upravi za vode Rimski trg br.46, kancelarija br.21, svakog radnog dana od 11 do 13 časova počev od 14.09.2007.god.

9.Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda
Ponudjači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 11 do 13 časova zaključno sa 28.09.2007 god. do 12 časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.
Ponudjač će pripremiti jedan original ponude u zatvorenoj koverti, sa naznakom "ORIGINAL", brojem poziva na nadmetanje, imenom i adresom Naručioca, datumom podnošenja ponude i naznakom NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE JAVNOG OTVARANJA PONUDA.

10.Vrijeme i mjesto javnog otvaranja tendera
Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači (odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, biće održano 28.09.2007 god. u 12,30časova u prostorijama Uprave za vode.
Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji pismeno punomoćje.

11.Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora
Naručilac će donijeti odluku u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da odluku dostavi svim ponuđačima, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

12.Kontakt osoba
Službenik za javne nabavke
Kontakt tel/ fax: 081-234-305

13.Dodatne informacije
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.