Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Јавни позив за избор најповољније понуде за израду пројектне документације

Датум објаве: 03.07.2007 10:15 | Аутор: Јавни послови

Испис Штампај страницу


На основу члана 35. Закона о јавним набавкама (Сл.лист РЦГ бр.46/06) Управа за воде, објављује Позив бр. 02/07 на отворени поступак јавне набавке за избор најповољније понуде за израду пројектне документације

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:
УПРАВА ЗА ВОДЕ
Адреса: "Римски трг" бр.46
Поштански број:81000
Град:Подгорица
Идентификациони број:02426790
Телефон:081-234-305; 081-482-270
Фаx:081-234-305
Електронска пошта:управазаводе@мн.yу
Wеб страница:www.управазаводе.влада.цг.yу
2. Предмет јавне набавке је израда пројектне документације по партијама:

Партија И- Израда идејног рјешења регулације ријеке Мораче на потезу од Мишурице до Понара

Партија ИИ- Израда идејног рјешења експлоатације шљунка и пијеска из корита ријеке Мораче у горњем току до ушћа ријеке Ситнице

Понуђачи могу доставити понуду за једну или обје партије

3. Јавна набавка не предвиђа могућност закључивања оквирног споразума .

4. Процијењена вриједност јавне набавке:

Партија И- 30.000,00(са урачунатим ПДВ-ом)

Партија ИИ- 7.000,00 (са урачунатим ПДВ-ом)

5. Услови и подобност понуђача

Понуда треба да садржи:
-тачан назив и адресу понуђача
-вриједност у еурима по партијама( ПДВ изказати посебно )
-рок завршетка по партијама
-приложити гаранцију понуде у висини од 2% од вриједности понуде као гаранцију остајања у обавези према својој понуди 90 дана, од дана када је заказано отварање понуда
-тражене обавезне и факултативне доказе о подобности сходно члану 51. ЗЈН како слиједи
Обавезни услови:

1.доказ да директор није правоснажно осуђен за кривично дјело из члана 46. Закона о јавним набавкама,
2.доказ да понуђач није правоснажно осуђен за кривично дјело и да му је није изречена мјера забране обављања дјелатности која је предмет јавне набавке, у складу са чланом 46. ЗЈН,
3.доказ о регистрацији,
4.доказ да је извршена обавеза плаћања пореза,
5.доказ да је извршена обавеза плаћања доприноса пензијског осигурања,
6.доказ да је извршена обавеза плаћања доприноса здравственог осигурања,
7.доказ да правно лице није под стечајем или у поступку ликвидације.

Факултативни докази:

1.Као доказ економско финансијске подобности понуђач мора доставити:
-банкарски извод, потврду или изјаву банке о финансијској подобности понуђача,
-биланс стања и успјеха за последње три године, односно за период од регистрације

2.Као доказ стручно-техничке и кадровске оспособљености понуђач мора доставити:
-списак до сада реализованих пројеката,
-списак пројеката на којима понуђач сада ради,
-структура високо стручних кадрова за пројектовање са њиховим квалификацијама,
-лиценцу за пројектовање и овлашћења водећег и одговорног пројектанта за израду пројектне документације,
-изјаву о техничкој опремљености и оспособљености којима располаже понуђач за извршење конкретних услуга и осигурање квалитета.
6. Није дозвољена могућност достављања алтернативних понуда

7. Критеријуми за избор најповољније понуде:

1) економски најповољнија понуда са слиједећим подкритеријумима, према опадајућем редосљеду:

1.Понуђена цијена------------------0-60 бодова

2.Техничко технолошке
предности понуђача----------------0-20 бодова
3.Рок извршења услуга-------------0-20 бодова

Вредновање понуда се врши за сваку партију посебно

8.Вријеме и мјесто увида у тендерску документацију.
Тендерска документација се може преузети у Управи за воде Римски трг бр.46, канцеларија бр.21, сваког радног дана од 11 до 13 часова почев од 03.07.2007.год.
9.Вријеме и мјесто подношења понуда
Понудјачи достављају понуде сваког радног дана од 11 до 13 часова закључно са 17.07.2007 год. до 12 часова, непосредном предајом на архиви Управе за воде.
Понудјач ће припремити један оригинал понуде у затвореној коверти, са назнаком "ОРИГИНАЛ", бројем позива на надметање, именом и адресом Наручиоца, датумом подношења понуде и назнаком НЕ ОТВАРАЈ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНЕ СЈЕДНИЦЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

10.Вријеме и мјесто јавног отварања тендера
Јавно отварање понуда, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи (односно њихови овлашћени представници), ће бити одржано 17.07.2007 год. у 12,30часова у просторијама Управе за воде.
Лица која присуствују отварању понуда морају, прије почетка сједнице, доставити Комисији писмено пуномоћје.

11.Рок за доношење одлуке о додјели уговора
Наручилац ће донијети одлуку у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку достави свим понуђачима, у року од пет дана од дана доношења одлуке.

12.Контакт особа
Наташа Ракочевић
Контакт тел/ фаx: 081-234-305
13.Додатне информације
Максимални рок завршетка пројекта, који је предмет надметања је 50 дана од дана потписивања уговора.
Понуде достављене послије наведеног рока, као и оне које нијесу запечаћене или су непотпуне неће се разматрати.
Са прворангираним понуђачем ће бити закључен уговор.
Сви понудјачи су дужни обезбиједити да формулари који чине саставни дио тендерске документације буду испуњени, прописно потписани и да представљају дио понуде.