Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

Datum objave: 03.07.2007 10:15 | Autor: Javni poslovi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode, objavljuje Poziv br. 02/07 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije

1. Podaci o naručiocu
Naručilac:
UPRAVA ZA VODE
Adresa: "Rimski trg" br.46
Poštanski broj:81000
Grad:Podgorica
Identifikacioni broj:02426790
Telefon:081-234-305; 081-482-270
Fax:081-234-305
Elektronska pošta:upravazavode@mn.yu
Web stranica:www.upravazavode.vlada.cg.yu

2. Predmet javne nabavke je izrada projektne dokumentacije po partijama:

Partija I- Izrada idejnog rješenja regulacije rijeke Morače na potezu od Mišurice do Ponara

Partija II- Izrada idejnog rješenja eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače u gornjem toku do ušća rijeke Sitnice

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jednu ili obje partije

3. Javna nabavka ne predviđa mogućnost zaključivanja okvirnog sporazuma .

4. Procijenjena vrijednost javne nabavke:

Partija I- 30.000,00(sa uračunatim PDV-om)

Partija II- 7.000,00 (sa uračunatim PDV-om)

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Ponuda treba da sadrži:
-tačan naziv i adresu ponuđača
-vrijednost u eurima po partijama( PDV izkazati posebno )
-rok završetka po partijama
-priložiti garanciju ponude u visini od 2% od vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 90 dana, od dana kada je zakazano otvaranje ponuda
-tražene obavezne i fakultativne dokaze o podobnosti shodno članu 51. ZJN kako slijedi

Obavezni uslovi:

1.dokaz da direktor nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama,
2.dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo i da mu je nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa članom 46. ZJN,
3.dokaz o registraciji,
4.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja poreza,
5.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja doprinosa penzijskog osiguranja,
6.dokaz da je izvršena obaveza plaćanja doprinosa zdravstvenog osiguranja,
7.dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije.

Fakultativni dokazi:

1.Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti ponuđač mora dostaviti:
-bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke o finansijskoj podobnosti ponuđača,
-bilans stanja i uspjeha za poslednje tri godine, odnosno za period od registracije

2.Kao dokaz stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:
-spisak do sada realizovanih projekata,
-spisak projekata na kojima ponuđač sada radi,
-struktura visoko stručnih kadrova za projektovanje sa njihovim kvalifikacijama,
-licencu za projektovanje i ovlašćenja vodećeg i odgovornog projektanta za izradu projektne dokumentacije,
-izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta.

6. Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

7. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

1) ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

1.Ponuđena cijena------------------0-60 bodova

2.Tehničko tehnološke
prednosti ponuđača----------------0-20 bodova

3.Rok izvršenja usluga-------------0-20 bodova

Vrednovanje ponuda se vrši za svaku partiju posebno

8.Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u Upravi za vode Rimski trg br.46, kancelarija br.21, svakog radnog dana od 11 do 13 časova počev od 03.07.2007.god.

9.Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda
Ponudjači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 11 do 13 časova zaključno sa 17.07.2007 god. do 12 časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.
Ponudjač će pripremiti jedan original ponude u zatvorenoj koverti, sa naznakom "ORIGINAL", brojem poziva na nadmetanje, imenom i adresom Naručioca, datumom podnošenja ponude i naznakom NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE JAVNOG OTVARANJA PONUDA.

10.Vrijeme i mjesto javnog otvaranja tendera
Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači (odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici), će biti održano 17.07.2007 god. u 12,30časova u prostorijama Uprave za vode.
Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji pismeno punomoćje.

11.Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora
Naručilac će donijeti odluku u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da odluku dostavi svim ponuđačima, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

12.Kontakt osoba
Nataša Rakočević
Kontakt tel/ fax: 081-234-305

13.Dodatne informacije
Maksimalni rok završetka projekta, koji je predmet nadmetanja je 50 dana od dana potpisivanja ugovora.
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.
Sa prvorangiranim ponuđačem će biti zaključen ugovor.
Svi ponudjači su dužni obezbijediti da formulari koji čine sastavni dio tenderske dokumentacije budu ispunjeni, propisno potpisani i da predstavljaju dio ponude.