Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Јавни позив за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на заштити десне обале ријеке Мораче код Смоквице

Датум објаве: 22.06.2007 15:52 | Аутор: Јавни послови

Испис Штампај страницу


На основу члана 35. Закона о јавним набавкама (Сл.лист РЦГ бр.46/06) Управа за воде, објављује Позив бр. 01/07 на отворени поступак јавне набавке за избор најповољније понуде за извођење радова

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:
УПРАВА ЗА ВОДЕ
Адреса: "Римски трг" бр.46
Поштански број:81000
Град:Подгорица
Идентификациони број:02426790
Телефон:081-234-305; 081-482-270
Факс:081-234-305
Електронска пошта:управазаводе@мн.yу
Wеб страница: www.управазаводе.влада.цг.yу
2. Предмет јавне набавке је извођење радова по партијама:

Партија И: Радови на ископу и прокопу корита Мораче

Партија ИИ: Радови на заштити десне обале ријеке Мораче испод Смоквице

Радови из Партије ИИ извршиће се након завршених радова из Партије И

Понуђачи могу доставити понуду за једну или обје партије

3. Јавна набавка не предвиђа могућност закључивања оквирног споразума .

4. Процијењена вриједност јавне набавке:

Партија И- 10.838,00 (са урачунатим ПДВ-ом)

Партија ИИ- 18.199,70 (са урачунатим ПДВ-ом)

5. Услови и подобност понуђача
Обавезни услови за учешће у поступку јавног надметања:
Понуда треба да садржи:
-тачан назив понуђача
-јединичне и укупне цијене изражене у еурима са урачунатим ПДВ-ом по партијама
-рок завршетка радова по партијама
-механизација са којом понуђач располаже
-гаранцију понуде у износу од 2% од укупне вриједности понуде као гаранцију остајања о обавези према својо понуди 60 дана
Сваки понуђач, у поступку надметања, мора доказати да:

није осуђиван за кривична дјела предвиђена овим законом, нити му је изречена мјера забране обављана дјелатности која је предмет јавне набавке;
посједује пословно-професионалну способност за вршење ове врсте послова;
уредно извршава доспјеле обавезе на основу пореза и доприноса;
посједује економско-финансијску способност;
посједује стручно-техничку и кадровску способност.

Докази о испуњености обавезних услова из ове тачке подносе се у облику и форми предвиђених чланом 51. Закона о јавним набавкама РЦГ:
Доказ да понуђач није правоснажно осуђен за кривично дијело из члана 46 овога закона и да му није изречена заштитна мјера забране да се бави одређеном привредном дјелатношћу-извод из казнене евиденције или одговарајућа потврда одговарајућег органа,
Извод из судског, струковног или трговачког регистра државе у којој понуђач има сједиште, односно лиценца надлежног органа за професионално обављање дјелатности,
Доказ од органа управе надлежног за послове пореза и организација пензијског и здравственог осигурања да је извршена обавеза плаћања пореза и доприноса, (три потврде)
Извјештај о рачуноводственом и финасијском стању-биланс успијеха и биланс стања односно извјештај овлашћеног ревизора, у случајевима гдје је то законом којим се уређују питања рачуноводства и ревизије прописано, за последње три године, односно ако је привредно друштво регистровано касније за период од регистрације,
Доказ да правно лице није под стечајем или у поступку ликвидације-потврда суда, односно надлежног органа државе сједишта,
Доказ да плаћања према понуђачу нијесу обустављена одговарајући банкарски изводи, потврда или изјава о финасијској подобности банке чији је комитент правно лице,
Изјава понуђача о техничкој опремљености понуђача:опреми, уређајима, средствима, кадровима, капацитетима, начину осигурања квалитета и учешћу подуговарача (образац понуђача).
Уколико држава у којој понуђач има сједиште не издаје наведене доказе, ови докази могу бити замијењени изјавом понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, односно уколико у држави у којој је сједиште понуђача нема законских одредби које се тичу изјава под кривичном и материјалном одговорношћу, изјавом понуђача датом пред надлежним судским или управним органом или нотаром.

Уколико понуђач не достави неки од доказа о подобности предвиђених позивом за јавно надметање и тендерском документацијом, његова понуда ће бити одбачена као непотпуна.

6. Није дозвољена могућност достављања алтернативних понуда

7. Критеријум за избор најповољније понуде:

1) економски најповољнија понуда са слиједећим подкритеријумима, према опадајућем редосљеду:

1)Понуђена цијена 70 бодова

2)Техничко технолошка опремљеност понуђача 20 бодова

3)Рок завршетка радова 10 бодова

Вредновање понуда се врши за сваку партију посебно

8. Вријеме и мјесто увида у тендерску документацију.
Тендерска документација се издаје уз пружање доказа о извршеној уплати на име откупа тендерске документације на жиро рачун Наручиоца број 510-0-40 позивом на број 293909/06092006, са назнаком за откуп тендерске документацијеЦКБ банка, А.Д. Подгорица у износу од 50,00.Тендерска документација може се подићи у Управи за воде РЦГ "Римски трг" бр.46, канцеларија бр.21, сваког радног дана од 11 до 13 часова.
9.Вријеме и мјесто подношења понуда
Понудјачи достављају понуде сваког радног дана од 11 до 13 часова закључно са 09.07.2007 год. до 14,30 часова, непосредном предајом на архиви Управе за воде.
Понудјач ће припремити један оригинал понуде у затвореној коверти, са назнаком "ОРИГИНАЛ", бројем позива на надметање, именом и адресом Наручиоца, датумом подношења понуде и назнаком НЕ ОТВАРАЈ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНЕ СЈЕДНИЦЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

10.Вријеме и мјесто јавног отварања тендера
Јавно отварање понуда, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи (односно њихови овлашћени представници), ће бити одржано 09.07.2007 год. у 15,00часова у просторијама Управе за воде.
Лица која присуствују отварању понуда морају, прије почетка сједнице, доставити Комисији писмено пуномоћје.

11.Рок за доношење одлуке о додјели уговора
Наручилац ће донијети одлуку у року од 8 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку достави свим понуђачима, у року од пет дана од дана доношења одлуке.

12.Контакт особа
Наташа Ракочевић
Контакт тел/ фаx: 081-234-305
13.Додатне информације
Понуде достављене послије наведеног рока, као и оне које нијесу запечаћене или су непотпуне неће се разматрати.
Сви понудјачи су дужни обезбиједити да формулари који чине саставни дио тендерске документације буду испуњени, прописно потписани и да представљају дио понуде.