Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na zaštiti desne obale rijeke Morače kod Smokvice

Datum objave: 22.06.2007 15:52 | Autor: Javni poslovi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava za vode, objavljuje Poziv br. 01/07 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova

1. Podaci o naručiocu
Naručilac:
UPRAVA ZA VODE
Adresa: "Rimski trg" br.46
Poštanski broj:81000
Grad:Podgorica
Identifikacioni broj:02426790
Telefon:081-234-305; 081-482-270
Faks:081-234-305
Elektronska pošta:upravazavode@mn.yu
Web stranica: www.upravazavode.vlada.cg.yu

2. Predmet javne nabavke je izvođenje radova po partijama:

Partija I: Radovi na iskopu i prokopu korita Morače

Partija II: Radovi na zaštiti desne obale rijeke Morače ispod Smokvice

Radovi iz Partije II izvršiće se nakon završenih radova iz Partije I

Ponuđači mogu dostaviti ponudu za jednu ili obje partije

3. Javna nabavka ne predviđa mogućnost zaključivanja okvirnog sporazuma .

4. Procijenjena vrijednost javne nabavke:

Partija I- 10.838,00 (sa uračunatim PDV-om)

Partija II- 18.199,70 (sa uračunatim PDV-om)

5. Uslovi i podobnost ponuđača
Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja:
Ponuda treba da sadrži:
-tačan naziv ponuđača
-jedinične i ukupne cijene izražene u eurima sa uračunatim PDV-om po partijama
-rok završetka radova po partijama
-mehanizacija sa kojom ponuđač raspolaže
-garanciju ponude u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju ostajanja o obavezi prema svojo ponudi 60 dana

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja, mora dokazati da:

nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljana djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost za vršenje ove vrste poslova;
uredno izvršava dospjele obaveze na osnovu poreza i doprinosa;
posjeduje ekonomsko-finansijsku sposobnost;
posjeduje stručno-tehničku i kadrovsku sposobnost.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenih članom 51. Zakona o javnim nabavkama RCG:
Dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično dijelo iz člana 46 ovoga zakona i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću-izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda odgovarajućeg organa,
Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljanje djelatnosti,
Dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa, (tri potvrde)
Izvještaj o računovodstvenom i finasijskom stanju-bilans uspijeha i bilans stanja odnosno izvještaj ovlašćenog revizora, u slučajevima gdje je to zakonom kojim se uređuju pitanja računovodstva i revizije propisano, za poslednje tri godine, odnosno ako je privredno društvo registrovano kasnije za period od registracije,
Dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije-potvrda suda, odnosno nadležnog organa države sjedišta,
Dokaz da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena odgovarajući bankarski izvodi, potvrda ili izjava o finasijskoj podobnosti banke čiji je komitent pravno lice,
Izjava ponuđača o tehničkoj opremljenosti ponuđača:opremi, uređajima, sredstvima, kadrovima, kapacitetima, načinu osiguranja kvaliteta i učešću podugovarača (obrazac ponuđača).
Ukoliko država u kojoj ponuđač ima sjedište ne izdaje navedene dokaze, ovi dokazi mogu biti zamijenjeni izjavom ponuđača pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, odnosno ukoliko u državi u kojoj je sjedište ponuđača nema zakonskih odredbi koje se tiču izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavom ponuđača datom pred nadležnim sudskim ili upravnim organom ili notarom.

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda će biti odbačena kao nepotpuna.

6. Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

1) ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

1)Ponuđena cijena 70 bodova

2)Tehničko tehnološka opremljenost ponuđača 20 bodova

3)Rok završetka radova 10 bodova

Vrednovanje ponuda se vrši za svaku partiju posebno

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju.
Tenderska dokumentacija se izdaje uz pružanje dokaza o izvršenoj uplati na ime otkupa tenderske dokumentacije na žiro račun Naručioca broj 510-0-40 pozivom na broj 293909/06092006, sa naznakom za otkup tenderske dokumentacijeCKB banka, A.D. Podgorica u iznosu od 50,00.Tenderska dokumentacija može se podići u Upravi za vode RCG "Rimski trg" br.46, kancelarija br.21, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

9.Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda
Ponudjači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 11 do 13 časova zaključno sa 09.07.2007 god. do 14,30 časova, neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.
Ponudjač će pripremiti jedan original ponude u zatvorenoj koverti, sa naznakom "ORIGINAL", brojem poziva na nadmetanje, imenom i adresom Naručioca, datumom podnošenja ponude i naznakom NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE JAVNOG OTVARANJA PONUDA.

10.Vrijeme i mjesto javnog otvaranja tendera
Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači (odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici), će biti održano 09.07.2007 god. u 15,00časova u prostorijama Uprave za vode.
Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji pismeno punomoćje.

11.Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora
Naručilac će donijeti odluku u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Naručilac je dužan da odluku dostavi svim ponuđačima, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

12.Kontakt osoba
Nataša Rakočević
Kontakt tel/ fax: 081-234-305

13.Dodatne informacije
Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.
Svi ponudjači su dužni obezbijediti da formulari koji čine sastavni dio tenderske dokumentacije budu ispunjeni, propisno potpisani i da predstavljaju dio ponude.