Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

КОНКУРС

Датум објаве: 22.06.2007 14:11 | Аутор: Јавни послови

Испис Штампај страницу


На основу члана 10 став 1 Закона о имовини РЦГ (Сл.лист РЦГ, број 44/99), и чл. 115 и 118 Закона о водама (Сл.лист РЦГ, број 27/07), Управа за воде расписује

К О Н К У Р С
За прикупљање понуда за давање права за вађење( експлоатацију) материјала са спруда из корита ријеке Мораће на локацији КОЛОВРАТ
Давање права, односно издавање водне сагласности, за вађење (експлоатацију) материјала из водотока, врши се у складу са Законом о водама .
Експлоатација материјала врши се на основу водне сагласности и уговора који ће ова Управа закључити са прворангираним понуђачем, на основу претходно утврђених водних услова за израду техничке документације.

Право учешћа на конкурс имају сва правна лица регистрована за ову дјелатност, имају најмање једно запослено лице одговарајуће струке (ССС,ВШС или ВСС-грађевинске струке, хидро или општег смјера),посједују одговарајућу механизацију,сходно члана 69 став 1 Закона о водама (Сл.лист РЦГ, број 27/07).

Учешћем на конкурс понуђач прихвата следеће услове:
-да ријеши све евентуалне обавезе које се односе на имовинско-правне односе;
-да поред основне накнаде за извађени материјал из водотока одређене Одлуком о критеријумима, висини и начину плаћања накнаде за заштиту вода од загађивања, накнаде за извађени материјал из водотока и накнаде за коришћење водопривредних објеката (Сл.лист РЦГ, број 15/96), плаћа и посебну накнаду по 1м³ извађеног материјала из водотока, чија се почетна висина утврђује на износ од 1,00 (процијењена количина извађеног материјала са ове локације је 15.000м³ годишње ).

Понуда треба да садржи доказе о испуњавању услова конкурса, а нарочито:
-Висину посебне накнаде коју ће понуђач плаћати по 1м³ извађеног материјала из водотока;
-Податке о организацијској, кадровској, техничко-технолошкој и финансијској способности понуђача за вађење материјала из водотока;
-Изјаву о спремности понуђача, да обавезе по основу вађења материјала из водотока врши у складу са законом о водама, рјешењима о утврђивању водних услова и водне сагласности;
-За раније-досадашње кориснике предметног права да су извршили све своје преузете и доспјеле обавезе које се односе на вађење материјала из водотока, плаћање накнада и др.
Елаборат о процијењеној количини шљунка који се може експлоатисати са спруда из корита ријеке Мораче са локалитета Коловрат-Подгорица,издаје се уз пружање доказа о извршеној уплати на име откупа елабората на жиро рачун Наручиоца бр. 510-0-40 са позивом на број 293909/06092006, са назнаком за откуп техничке документације(елабората)-ЦКБ банка, А.Д. Подгорица у износу од 20,00. Елаборат о процијењеној количини шљунка , која се може експлоатисати са спруда из корита ријеке Мораче са локалитета Коловрат-Подгорица, заинтересовани понуђачи могу преузети у Управи за водеРимски трг бр.46, канцеларија бр.21, сваког радног дана од 10 до 12 часова.
Понуда се подноси Управи за воде, у затвореној коверти са назнакомНЕ ОТВАРАЈ на адресу: Управа за воде, Подгорица Римски тргбр.46, под пуним називом подносиоца понуде.
Рок за подношење понуде је 15 дана од дана објављивања конкурса. Избор најповиљнијег понуђача извршиће се у року од 5 дана од дана закључивања конкурса.
Понуђачи достављају понуде сваког радног дана од 10 до 12 часова, закључно са 09.07.2007.год. до 12 часова непосредном предајом на архиви Управе за воде.
Јавно отварање понуда на које су позвани сви заинтересовани понуђачи ће бити одржано 09.07.2007.године у 12 часова у просторијама Управе за воде.
Предност под једнаким условима приликом вредновања (избора) имају понуђачи који:

1.Понуде највећи износ посебне накнаде;
2.Понуде доказе који гарантују најквалитетније извршавање обавеза које произилазе из овог правног посла (техничко-технолошка опремљеност понуђача);
3.Искажу што позитивнији однос према интересима одржавања и унапређења инфраструктуре на подручју мјесне заједнице гдје се предметна дјелатност обавља.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
Детаљније информације могу се добити у овој Управи на тел: 081-234-305