Manja slova Veća slova RSS
>

KONKURS

Datum objave: 22.06.2007 14:11 | Autor: Javni poslovi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 10 stav 1 Zakona o imovini RCG (Sl.list RCG, broj 44/99), i čl. 115 i 118 Zakona o vodama (Sl.list RCG, broj 27/07), Uprava za vode raspisuje

K O N K U R S

Za prikupljanje ponuda za davanje prava za vađenje( eksploataciju) materijala sa spruda iz korita rijeke Moraće na lokaciji KOLOVRAT
Davanje prava, odnosno izdavanje vodne saglasnosti, za vađenje (eksploataciju) materijala iz vodotoka, vrši se u skladu sa Zakonom o vodama .
Eksploatacija materijala vrši se na osnovu vodne saglasnosti i ugovora koji će ova Uprava zaključiti sa prvorangiranim ponuđačem, na osnovu prethodno utvrđenih vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije.

Pravo učešća na konkurs imaju sva pravna lica registrovana za ovu djelatnost, imaju najmanje jedno zaposleno lice odgovarajuće struke (SSS,VŠS ili VSS-građevinske struke, hidro ili opšteg smjera),posjeduju odgovarajuću mehanizaciju,shodno člana 69 stav 1 Zakona o vodama (Sl.list RCG, broj 27/07).

Učešćem na konkurs ponuđač prihvata sledeće uslove:
-da riješi sve eventualne obaveze koje se odnose na imovinsko-pravne odnose;
-da pored osnovne naknade za izvađeni materijal iz vodotoka određene Odlukom o kriterijumima, visini i načinu plaćanja naknade za zaštitu voda od zagađivanja, naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i naknade za korišćenje vodoprivrednih objekata (Sl.list RCG, broj 15/96), plaća i posebnu naknadu po 1m³ izvađenog materijala iz vodotoka, čija se početna visina utvrđuje na iznos od 1,00 (procijenjena količina izvađenog materijala sa ove lokacije je 15.000m³ godišnje ).

Ponuda treba da sadrži dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, a naročito:
-Visinu posebne naknade koju će ponuđač plaćati po 1m³ izvađenog materijala iz vodotoka;
-Podatke o organizacijskoj, kadrovskoj, tehničko-tehnološkoj i finansijskoj sposobnosti ponuđača za vađenje materijala iz vodotoka;
-Izjavu o spremnosti ponuđača, da obaveze po osnovu vađenja materijala iz vodotoka vrši u skladu sa zakonom o vodama, rješenjima o utvrđivanju vodnih uslova i vodne saglasnosti;
-Za ranije-dosadašnje korisnike predmetnog prava da su izvršili sve svoje preuzete i dospjele obaveze koje se odnose na vađenje materijala iz vodotoka, plaćanje naknada i dr.
Elaborat o procijenjenoj količini šljunka koji se može eksploatisati sa spruda iz korita rijeke Morače sa lokaliteta Kolovrat-Podgorica,izdaje se uz pružanje dokaza o izvršenoj uplati na ime otkupa elaborata na žiro račun Naručioca br. 510-0-40 sa pozivom na broj 293909/06092006, sa naznakom za otkup tehničke dokumentacije(elaborata)-CKB banka, A.D. Podgorica u iznosu od 20,00. Elaborat o procijenjenoj količini šljunka , koja se može eksploatisati sa spruda iz korita rijeke Morače sa lokaliteta Kolovrat-Podgorica, zainteresovani ponuđači mogu preuzeti u Upravi za vodeRimski trg br.46, kancelarija br.21, svakog radnog dana od 10 do 12 časova.
Ponuda se podnosi Upravi za vode, u zatvorenoj koverti sa naznakomNE OTVARAJ na adresu: Uprava za vode, Podgorica Rimski trgbr.46, pod punim nazivom podnosioca ponude.
Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Izbor najpoviljnijeg ponuđača izvršiće se u roku od 5 dana od dana zaključivanja konkursa.
Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 10 do 12 časova, zaključno sa 09.07.2007.god. do 12 časova neposrednom predajom na arhivi Uprave za vode.
Javno otvaranje ponuda na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano 09.07.2007.godine u 12 časova u prostorijama Uprave za vode.

Prednost pod jednakim uslovima prilikom vrednovanja (izbora) imaju ponuđači koji:

1.Ponude najveći iznos posebne naknade;
2.Ponude dokaze koji garantuju najkvalitetnije izvršavanje obaveza koje proizilaze iz ovog pravnog posla (tehničko-tehnološka opremljenost ponuđača);
3.Iskažu što pozitivniji odnos prema interesima održavanja i unapređenja infrastrukture na području mjesne zajednice gdje se predmetna djelatnost obavlja.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.
Detaljnije informacije mogu se dobiti u ovoj Upravi na tel: 081-234-305