Manja slova Veća slova RSS
>

Program upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2008.godinu

Datum objave: 28.03.2008 10:53 | Autor: Organizacija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 42 stav 4 Zakona o vodama (Službeni list RCG, broj 16/95) i člana 37 (organizaciona klasifikacija 41104) Zakona o Budžetu Crne Gore za 2008. godinu (Službeni list CG broj17/07 ), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20.marta 2008.godine, donijela je

P R O G R A M
UPOTREBE SREDSTAVA ZA UPRAVLJANJE VODAMA,
ZAŠTITU VODA I ZAŠTITU OD VODA ZA 2008 GODINU


Programom upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2008. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrdjuje se obim sredstava, raspored i visina sredstava po namjenama i uslovi pod kojima se sredstva usmjeravaju.

A.OBIM SREDSTAVA

Za finansiranje obaveza i potreba u oblasti upravljanja vodama, zaštite voda i zaštite od voda u 2008. godini, Programom su planirana sredstva u iznosu od 770.000,00

Sredstva u navedenom iznosu obezbijeđena su u Budžetu Crne Gore za 2008. godinu, u razdjelu Uprave za vode (organizaciona kalasifikacija 41104) na poziciji 4411 ekonomska klasifikacija-izdaci za infrastrukturu opšteg značaja-namjenski prihodi i koristiće se za namjene utvrđene Programom.

B.USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA

1.Izrada planske dokumentacije iz oblasti upravljanja vodama -25.000,00

2.Zaštita od voda-380.000,00

2.1 Učešće u realizaciji izgradnje obaloutvrde rijeke Lim kroz Berane-300.000,00

2.2 Uređenje korita rijeke Lima kroz Bijelo Polje-50.000,00

2.3 Izrada Projekta regulacije rijeka Bojane, Morače i Lima u nizvodnom dijelu -30.000,00

3.Zaštita voda-50.000,00

3.1 Učešće u izradi Studije opravdanosti, revitalizacije i zaštite Plavskog jezera, opština Plav-50.000,00

4.Podrška projektima vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima-240.000,00

5.Program sistematskog ispitivanja kvaliteta voda -15.000,00

6.Stvaranje preduslova za funkcionicanje Uprave za voda-60.000,00


C.IZVRŠENjE PROGRAMA

Obaveze prema korisnicima Programa izvšavaće se po dinamici koju je odobrilo Ministarstvo finansija.

Sredstva utvrdjena Programom usmjeravaće se korisnicima u zavisnosti od dinamike prenosa sredstava iz Budžeta i izvršenih radova.

Uprava za vode, u okviru sredstava iz Programa, može u toku izvršenja ovog programa vršiti izmjenu namjene korišćenja sredstava i preusmjeravati ih sa jedne namjene na drugu do visine ukupnih sredstava.

Za izvršenje Programa odgovorna je Uprava za vode.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Osnov za donošenje Programa upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2008. godinu sadržan je u članu 42 stav 4 Zakona o vodama (Sl. list RCG, br. 16/95), kojim je utvrđeno da se sredstva koja se opredjeljuju za finansiranje voda koriste prema godišnjem Programu koji donosi Vlada Crne Gore.

U vezi sa primjenom Zakona o vodama iz 1995.godine treba napomenuti da je članom 174 stav 2 Zakona o vodama iz 2007.godine propisano da stupanjem na snagu tog Zakona prestaje da važi raniji Zakon, osim odredbe člana 40 stav 2 i poglavlja V (čl.42-49) tog Zakona. Takođe treba napomenuti da se predviđa da ovakvo rješenje bude na snazi do donošenja posebnog zakona kojim će se urediti pitanja finansiranja poslova upravljanja vodama.

Za finansiranje obaveza i potreba u oblasti voda u 2008. godini, Programom su planirana sredstva u iznosu od 770.000,00 koja su opredijeljena u Budžetu Crne Gore za 2008. godinu.

Programom su u okviru sredstava obuhvaćene osnovne aktivnosti u oblasti upravljanja vodama, zaštiti voda, zaštiti od voda i efikasnijem korišćenju voda.

Za izradu planske dokumentacije iz oblasti upravljanja vodama Programom su planirana sredstva od 25.000,00. Obaveza izrade i donošenja ovih planova uslovljeno je rokovima utvrđenim u Zakonu o vodama.

Za zaštitu od voda, Programom je planiran iznos od 380.000,00 eura.
U okviru ovih sredstava iznos od 300.000,00 je opredijeljen za učešće u realizaciji Projekta na izradi obaloutvrda na rijeci Lim sa pritokama u gradskoj i prigradskoj zoni u opštini Berane. Prioritetni radovi koji će se izvesti su:
1.Nastavak radova na izgradnji obloutvrde na rijeci Lim u gradskoj zoni;
2.Nastavak radova na izgradnji obloutvrde na rijeci Lim u gradskoj zoni (desna obala od mosta na Limu prema fabrici Polimka) radi zaštite novog izbjegličkog naselja;
3.Izgradnja obaloutvrde na rijeci Lim u gradskoj zoni (lijeva obala od mosta na Limu nizvodno pored naselja Talum).
Za ove radove urađena je potrebna projektna dokumentacija, i isti su nastavak radova iz prethodne godine. Značaj ovog projekta se ogleda u spečavanju poplava u gradskom području opštine Berane.
Tokom 2007.godine izvedeni su značajni radovi na pročišćavanju korita i izgradnji obaloutvrda rijeke Lima, Bistrice, Suvodola i Budimske rijeke koji su umnogome spiječili plavljenje okolnog zemljišta, tako kada su tokom novembra 2007.godine zabilježene najveće padavine u ovoj opštini, štete su bile neznatne.

Za uređenje korita rijeke Lima kroz Bijelo Polje predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00.

Za nastavak izrade projektne dokumentacije regulacije rijeka Bojane, Morače i Lima u nizvodnom dijelu opredijeljena su sredstva od 30.000,00. Ovo je nastavak radova na projektovanju i uređenju korita ovih rijeka.

Za zaštitu voda, Programom su predviđena sredstva u iznosu od 50.000,00 koja su planirana za učešće u izradi Studije opravdanosti, revitalizacije i zaštite Plavskog jezera, za koju je projektni zadatak uradio Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi-Beograd.

U cilju stvaranja preduslova za snabdijevanje vodom bezvodnih područja, i obezbjedjenja dodatnih količina vode opredijeljena su sredstva u iznosu od 240.000,00 eura kao podrška projektima vodosnabdijevanja u bezvodnim područjima.
Pored hidrogeoloških istražnih bušotina kroz Program će se obezbijediti učešće u izgradnji objekata vodosabdijevanja na bezvodnim područjima ( bistijerne, bunari, vodovodi i dr.) kao i obezbeđenje određenih količina vode u sušnom periodu autocistijernama.

Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vodotoka, jezera, akumulacija, obalnog mora, podzemnih voda i izvorišta prvog ranga neophodno je vršiti radi zaštite korišćenja i upotrebe površinskih i podzemnih voda i vodenih ekosistema, kao i radi praćenja zagađenosti voda.

Sredstva u iznosu od 15.000,00 opredijeljuju se za Program sistematskog ispitivanja kvaliteta voda. Ovaj Program je neophodno definisati planovima za sistematsko praćenje kvaliteta voda.

Za stvaranje preduslova funkcionicanja rada Uprave za vode planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 koja će biti opredijeljena za:
-prikupljanje, arhiviranje i sređivanje dokumentacione osnove u oblasti voda, koja se trenutno nalaze u raznim institucijama koje su u predhodnom periodu bile nadležne za poslove upravljanja vodama, kako na lokalnom tako i na državnom nivou;
-angažovanje eksperata u cilju pripremanja neophodne dokumentacije za realizaciju projekata iz oblasti voda;
-nabavku stručne literature;
-prevođenje određenih propisa iz oblasti voda i dr. materijala;
-i drugi prateći troškovi neophodni za rad ove Uprave.

Realizacija radova po Programu je nastavak aktivnosti iz prethodnog perioda.