Manja slova Veća slova RSS
>

Program upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2007.godinu

Datum objave: 01.03.2007 13:08 | Autor: Organizacija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 42 stav 4 Zakona o vodama (Sl.list RCG, br. 16/95) i čl. 7 i 24 - Zakona o Budžetu Republike Crne Gore za 2007. godinu (Sl.list RCG br.81/06 ), Vlada Republike Crne Gore, na sjednici 08.02.2007. godine, donijela je

P R O G R A M
UPOTREBE SREDSTAVA ZA UPRAVLJANJE VODAMA,
ZAŠTITU VODA I ZAŠTITU OD VODA ZA 2007 GODINU


Programom upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2007. godinu (u daljem tekstu Program) utvrdjuje se obim sredstava, raspored i visina sredstava po namjenama i uslovi pod kojima se sredstva usmjeravaju.

A.OBIM SREDSTAVA

Za finansiranje obaveza i potreba u oblasti upravljanja vodama, zaštite voda i zaštite od voda u 2007. godini, Programom su planirana sredstva u iznosu od 720.000,00 eura.

Sredstva u navedenom iznosu obezbijeđena su u Budžetu Republike za 2007. godinu, u razdjelu Uprave za vode (funkcionalna kalasifikacija 640) na poziciji 4411 ekonomska klasifikacija-izdaci za infrastrukturu opšteg značaja-namjenski prihodi i koristiće se za namjene utvrđene Programom.

B.USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA

1.Izrada planskih dokumenata u oblasti voda od interesa za Republiku-40.000,00

2.Zaštita od štetnog dejstva voda-330.000,00

2.1 Izrada projektne dokumentacije uređenja vodotoka na području Republike -40.000,00

2.2 Hitne interventne mjere sanacije vodotoka koji ugrožavaju priobalno zemljište-270.000,00

2.3 Održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda-20.000,00

3.Zaštita voda od zagađivanja-195.000,00

3.1 Učešće u izradi projektne dokumentacije za zaštitu voda od zagađivanja-70.000,00

3.2 Hitne mjere na zaštiti pojedinih vodotoka-125.000,00

4.Interventne mjere za snabdijevanje vodom bezvodnih područja-30.000,00

5.Hidrogeološki istražni radovi u cilju poboljšanja vodosnabdijevanja na području Republike-85.000,00

6.Program sistematskog ispitivanja kvaliteta voda-15.000,00

7.Ostale i druge namjene kojima se podstiče upravljanje vodama, zaštita voda i zaštita od voda,rezerva za nedovoljno planiranje pozicije po Programu i drugo-25.000,00


C.USLOVI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU

Sredstva utvrdjena Programom usmjeravaće se korisnicima u zavisnosti od dinamike prenosa sredstava iz Budžeta i izvršenih radova.

Uprava za vode, u okviru sredstava iz Programa, može u toku izvršenja ovog programa vršiti izmjenu namjene korišćenja sredstava i preusmjeravati ih sa jedne namjene na drugu do visine ukupnih sredstava.

Obaveze prema korisnicima Programa izvršavaće se u toku godine srazmjerno ostvarenim primicima od Budžeta.

Za izvršenje programa odgovorna je Uprava za vode.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Osnov za donošenje Programa upotrebe sredstava za upravljanje vodama, zaštitu voda i zaštitu od voda za 2007. godinu sadržan je u članu 42 stav 4 Zakona o vodama (Sl. list RCG, br. 16/95), kojim je utvrđeno da se sredstva koja se opredjeljuju za finansiranje voda koriste prema godišnjem programu koji donosi Vlada Republike Crne Gore.

Za finansiranje obaveza i potreba u oblasti voda u 2007. godini, Programom su opredijeljena sredstva u iznosu od 720.000,00 eura koja se obezbjedjuju u Budžetu Republike za 2007. godinu. Program je koncipiran na način da su njime obuhvaćene aktivnosti u oblasti upravljanja vodama, zaštiti voda, zaštiti od voda i efikasnijem korišćenju voda, u skladu sa zakonom i ostalim podzakonskim aktima.

Za izradu planskih dokumenata u oblasti voda od interesa za Republiku, opredijeljen je iznos od 40.000,00 eura. Obaveza donošenja ovih planskih dokumenata proizilazi iz odredaba Predloga zakona o vodama čije donošenje se očekuje do kraja tekuće godine.

Za zaštitu od štetnog dejstva voda Programom je planiran iznos od 330.000,00 eura. U okviru ovih sredstava za izradu projektne dokumentacije uređenja vodotoka na području Republike planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 eura, a što će biti iskorišćeno za izradu projekata uređenja pojedinih djelova vodotoka Morače, Lima i Tare. Za intrventne mjere sanacije vodotoka koji ugrožavaju priobalno zemljište i naselja, planiran je iznos od 270.000,00 eura. Ova sredstva će se koristiti za intervencije na pojedinim vodotocima, pri čemu će se dati prioritet radovima na identifikaciji kritičnih tačaka u kanjonu rijeke Tare na mjestima gdje je ugroženo okolno zemljište, a van zona NP "Durmitor" i da se, na osnovu toga, pripremi projekat regulacije rječnog korita i izvedu radovi u skladu s tim projektom.
Održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda je obaveza koja proizilazi iz Zakona o vodama i za ove namjene je predviđeno 20.000,00 eura.

Za zaštitu voda od zagađivanja predviđena su sredstva u iznosu od 195.000,00 eura.
U okviru ovih sredstava za učešće u izradi projektne dokumentacije za zaštitu voda od zagađivanja planirana su sredstva od 70.000,00 eura, jer je u ovoj godini planirana veća aktivnost na zaštiti pojedinih rječnih tokova, dok je za hitne mjere na zaštiti pojedinih vodotoka opredijeljen iznos od 125.000,00 eura.

Za obezbjeđenje vodom bezvodnih područja na teritoriji Republike, predviđena su sredstva u iznosu od 30.000 eura. Realizacija ovih sredstava će se obaviti na osnovu liste prioriteta.

U cilju stvaranja preduslova za snabdijevanje vodom bezvodnih područja, i obezbjedjenja dodatnih količina vode u okviru stavke hidrogeološki istražni radovi planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 eura. Hidrogeološki istražni radovi će se izvoditi po listi prioriteta u pojedinim opštinama.

Realizacija Programa sistematskog ispitivanja kvaliteta voda, čija obaveza proizilazi iz zakona planirana je u iznosu od 15.000 eura.

Za ostale i druge namjene kojima se podstiče upravljanje vodama, zaštita voda i zaštita od voda, rezerva za nedovoljno planirane pozicije po Programu i drugo opredijeljena su sredstva u iznosu od 25.000,00 eura.