Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Програм употребе средстава за управљање водама, заштиту вода и заштиту од вода за 2007.годину

Датум објаве: 01.03.2007 13:08 | Аутор: Организација

Испис Штампај страницу


На основу члана 42 став 4 Закона о водама (Сл.лист РЦГ, бр. 16/95) и чл. 7 и 24 - Закона о Буџету Републике Црне Горе за 2007. годину (Сл.лист РЦГ бр.81/06 ), Влада Републике Црне Горе, на сједници 08.02.2007. године, донијела је

П Р О Г Р А М
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА,
ЗАШТИТУ ВОДА И ЗАШТИТУ ОД ВОДА ЗА 2007 ГОДИНУ
Програмом употребе средстава за управљање водама, заштиту вода и заштиту од вода за 2007. годину (у даљем тексту Програм) утврдјује се обим средстава, распоред и висина средстава по намјенама и услови под којима се средства усмјеравају.

А.ОБИМ СРЕДСТАВА

За финансирање обавеза и потреба у области управљања водама, заштите вода и заштите од вода у 2007. години, Програмом су планирана средства у износу од 720.000,00 еура.

Средства у наведеном износу обезбијеђена су у Буџету Републике за 2007. годину, у раздјелу Управе за воде (функционална каласификација 640) на позицији 4411 економска класификација-издаци за инфраструктуру општег значаја-намјенски приходи и користиће се за намјене утврђене Програмом.

Б.УСМЈЕРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ПО НАМЈЕНАМА

1.Израда планских докумената у области вода од интереса за Републику-40.000,00

2.Заштита од штетног дејства вода-330.000,00

2.1 Израда пројектне документације уређења водотока на подручју Републике -40.000,00

2.2 Хитне интервентне мјере санације водотока који угрожавају приобално земљиште-270.000,00

2.3 Одржавање објеката за заштиту од штетног дејства вода-20.000,00

3.Заштита вода од загађивања-195.000,00

3.1 Учешће у изради пројектне документације за заштиту вода од загађивања-70.000,00

3.2 Хитне мјере на заштити појединих водотока-125.000,00

4.Интервентне мјере за снабдијевање водом безводних подручја-30.000,00

5.Хидрогеолошки истражни радови у циљу побољшања водоснабдијевања на подручју Републике-85.000,00

6.Програм систематског испитивања квалитета вода-15.000,00

7.Остале и друге намјене којима се подстиче управљање водама, заштита вода и заштита од вода,резерва за недовољно планирање позиције по Програму и друго-25.000,00

Ц.УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

Средства утврдјена Програмом усмјераваће се корисницима у зависности од динамике преноса средстава из Буџета и извршених радова.

Управа за воде, у оквиру средстава из Програма, може у току извршења овог програма вршити измјену намјене коришћења средстава и преусмјеравати их са једне намјене на другу до висине укупних средстава.

Обавезе према корисницима Програма извршаваће се у току године сразмјерно оствареним примицима од Буџета.

За извршење програма одговорна је Управа за воде.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Основ за доношење Програма употребе средстава за управљање водама, заштиту вода и заштиту од вода за 2007. годину садржан је у члану 42 став 4 Закона о водама (Сл. лист РЦГ, бр. 16/95), којим је утврђено да се средства која се опредјељују за финансирање вода користе према годишњем програму који доноси Влада Републике Црне Горе.

За финансирање обавеза и потреба у области вода у 2007. години, Програмом су опредијељена средства у износу од 720.000,00 еура која се обезбједјују у Буџету Републике за 2007. годину. Програм је конципиран на начин да су њиме обухваћене активности у области управљања водама, заштити вода, заштити од вода и ефикаснијем коришћењу вода, у складу са законом и осталим подзаконским актима.

За израду планских докумената у области вода од интереса за Републику, опредијељен је износ од 40.000,00 еура. Обавеза доношења ових планских докумената произилази из одредаба Предлога закона о водама чије доношење се очекује до краја текуће године.

За заштиту од штетног дејства вода Програмом је планиран износ од 330.000,00 еура. У оквиру ових средстава за израду пројектне документације уређења водотока на подручју Републике планирана су средства у износу од 40.000,00 еура, а што ће бити искоришћено за израду пројеката уређења појединих дјелова водотока Мораче, Лима и Таре. За интрвентне мјере санације водотока који угрожавају приобално земљиште и насеља, планиран је износ од 270.000,00 еура. Ова средства ће се користити за интервенције на појединим водотоцима, при чему ће се дати приоритет радовима на идентификацији критичних тачака у кањону ријеке Таре на мјестима гдје је угрожено околно земљиште, а ван зона НП "Дурмитор" и да се, на основу тога, припреми пројекат регулације рјечног корита и изведу радови у складу с тим пројектом.
Одржавање објеката за заштиту од штетног дејства вода је обавеза која произилази из Закона о водама и за ове намјене је предвиђено 20.000,00 еура.
За заштиту вода од загађивања предвиђена су средства у износу од 195.000,00 еура.
У оквиру ових средстава за учешће у изради пројектне документације за заштиту вода од загађивања планирана су средства од 70.000,00 еура, јер је у овој години планирана већа активност на заштити појединих рјечних токова, док је за хитне мјере на заштити појединих водотока опредијељен износ од 125.000,00 еура.
За обезбјеђење водом безводних подручја на територији Републике, предвиђена су средства у износу од 30.000 еура. Реализација ових средстава ће се обавити на основу листе приоритета.

У циљу стварања предуслова за снабдијевање водом безводних подручја, и обезбједјења додатних количина воде у оквиру ставке хидрогеолошки истражни радови планирана су средства у износу од 85.000,00 еура. Хидрогеолошки истражни радови ће се изводити по листи приоритета у појединим општинама.

Реализација Програма систематског испитивања квалитета вода, чија обавеза произилази из закона планирана је у износу од 15.000 еура.

За остале и друге намјене којима се подстиче управљање водама, заштита вода и заштита од вода, резерва за недовољно планиране позиције по Програму и друго опредијељена су средства у износу од 25.000,00 еура.