Manja slova Veća slova RSS
>

DJELATNOSTI UPRAVE ZA VODE

Datum objave: 01.11.2006 10:33 | Autor: Organizacija

Ispis Štampaj stranicu


Uprava za vode osnovana je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. List RCG br. 78/04; 54/04 ).

Uprava za vode vrši poslove uprave koji se odnose na: obezbjeđenje i sprovođenje mjera i radova na uređenju voda i vodotoka, zaštiti od štetnog dejstva voda i zaštiti voda od zagađivanja; obezbjeđenje korišćenja voda, materijala iz vodotoka, vodnog zemljišta i vodoprivrednih objekata u državnoj svojini, putem koncesija i sl. i izradu dokumentacione osnove u vezi sa tim; održavanje objekata za zaštitu i odbranu od poplava, erozije i drugih opasnosti; izradu planova, programa i bilansa u oblasti vodoprivrede; vođenje investitorskih poslova, vršenje stručnog nadzora i kontrolu kvaliteta izvedenih radova; tehnički pregled i prijem izvedenih radova; obračun naknada koje se plaćaju u ovoj oblasti i staranje o namjenskoj i racionalnoj upotrebi prikupljenih sredstava po tom osnovu u skladu sa programom Vlade; organizovanje i vođenje monitoringa u vodoprivredi, pripremu stručnih podloga za izradu propisa i donošenje vodoprivrednih akata nadležnih organa, kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnosti.

Pravilnikom o unutrašnjoj ogranizaciji i sistematizaciji organizacione jedinice Uprave su:

I Odjeljenje za korišćenje, zaštitu voda i zaštitu od voda

II Služba za opšte poslove


I U Odjeljenja za korišćenje, zaštitu voda i zaštitu od voda vrše se poslovi Uprave koji se odnose na: obezbjeđenje korišćenja voda, materijala iz vodotoka, vodnog zemljišta i vodoprivrednih objekata u državnoj svojini, putem koncesija, prenošenje prava korišćenja, zakupa ili na drugi propisani način kao izradu dokumentacione osnove s tim u vezi; održavanje objekata za zaštitu i odbranu od poplava, erozije i drugih opasnosti; učestvovanje u izradi planova, programa i bilansa u oblasti vodoprivrede i u pripremi projektnog zadatka i podloga za izradu vodoprivredne osnove; tehnički pregled izvedenih radova; obračun nakanada za korišćenje šljunka i pijeska i namjenskoj upotrebi prikupljenih sredstava; staranje o spovođenju planova i programa iz oblasti vodoprivrede; pripremnu dokumentaciju za određivanje izvorišta za regionalno vodosnabdijevanje gradova, kao i za oređivanje zona sanitarne zaštite tih izvorišta ako nijesu privedena namjeni odnosno data na korišćenj, pripremu dokumentacije za izdavanje vodoprivrednih uslova, vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole, pripremu dokumentacije za proglašavanje erozivnih područja radi zaštite privrednih saobraćajnih ili drugih objekata, staranje o poboljšanju režima voda na vodotocima i učestvovanje u izradi dokumentacije s tim u vezi; racionalno korišćenje voda, zaštita voda i zaštita od voda; izrada studija, elaborata, tehničkih rješenja i investiciono-tehničke dokumentacije; pružanje stručne pomoći organima i organizacijama iz oblasti vodoprivrede, kao i druge poslove u skladu sa propisima.


II U službi za opšte poslove vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu i donošenje opštih akata Uprave; pripremu programa, planova rada i izvještaja o radu Uprave; pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračun zarada, nakanada i drugih primanja zaposlenih; vođenje personalne evidencije, druge organizacione , pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno pripremu i izvšenje predračuna, izradu finansijskog plana; blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene buđetom i finansijskim planom; vođenje poslovnih knjiga, izradu periodičnih obračuna i zavšnih računa; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru, blagajničko poslovanje, knjigovodstvene poslove; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem, tačnost i punovažnost u prikupljanju državnog novca po posebnom ovlašćenju; javne nabavke, kancelarijske i pomoćne poslove, i drugi poslovi u skladu sa propisima.

U ovoj godini je predviđeno da se u Upravi najviše aktivnosti usmjeri na stvaranje normativnih pretpostavki za funkcionisanje Uprave kroz donošenje Zakona o vodama i donošenje Zakona o finansiranju voda. Ovo su dva temeljna akta bez kojih nije moguće izvršiti reforme sistema u oblasti voda.

Prevashodni zadatak Uprave za vode je praćenje, učestvovanje i usklađivanje normativne regulative u oblasti voda i stvaranje neophodnih pretpostavki za uspješno funkcionisanje institucija u ovoj oblasti na savremenim osnovama.